Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet Boringer og brønde

Boringer og brønde

Vi vil sikre at boringer og brønde ikke er en forureningstrussel for drikkevandet.

Afhængig af boringer og brøndes formål, vil vi som udgangspunkt ikke give tilladelse til boringer og brønde i udvalgte områder. Vi vil sikre at eksisterende boringer og brønde er indrettet efter loven, og vi vil sikre at boringer og brønde, der ikke bliver brugt, vil blive sløjfet. 

Udover retningslinierne herunder, er der i kommuneplanen tillige fastsat retningslinier for åbne varme- og køleanlæg. Disse retningslinier er gældende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt inden for de almene vandværkers indvindingsoplande i hele kommunen.

Retningslinje: Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser, hvis de er i konflikt med vandværkernes indvinding.

Retningslinje: Boringer og brønde til havevanding, bilvask og lignende tillades ikke i IO.

Retningslinje: Lodrette jordvarmeanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i IO udenfor vandværkernes indvindingsoplande, og ikke indenfor vandværkernes indvindingsoplande. 

Baggrund for retningslinjerne
Vi ønsker, at drikkevandsressourcen i IO skal være sikret mod grundvandforurening gennem eksisterende og fremtidige markvandingsboringer og boringer til havevanding, bilvask og lignende. Jævnfør kommuneplanens retningslinje (Retningslinje 7.4.1) er grundvandets vigtigste formål drikkevand, og derved må markboringer til vanding af afgrøder og havevanding, bilvask og lignende vige for drikkevandsinteressen.

Lodrette jordvarmeanlæg kan være en forureningstrussel for grundvandet. Blandt andet er problemet med skorstenseffekt ved boringer til jordvarmeanlæg særlig udtalt, da disse boringer ofte bliver udført som skylleboringer, og herved opnås kun et sporadisk kendskab til de gennemborede jordlag og muligheden for at forsegle boringerne effektivt bliver derfor ringe. Anlægget i sig selv kan gå i stykker, og forurening med stoffer fra anlægget og andre stoffer, kan sive ned gennem boringen og forurene grundvandet. Når anlægget anvendes vil der ske temperaturændringer i jordsøjlen - ved store anlæg kan temperaturændringerne føre til ændringer i de bakteriologiske og kemiske forhold i grundvandet.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, IO og indvindingsboringer


Links

Tønder Kommuneplan