Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Tønder Vandværks indvindingsoplande BNBO

BNBO

Vi vurderer i samråd med Tønder Forsyning om BNBO skal udlægges om Tønder Vandværks boringer.

Indsats
Vi vil i samråd med vandværket vurdere, om der indenfor BNBO er mulige forureningskilder, som udgør eller kan udgøre en fare for grundvandet. Hvis det er tilfældet, vil vi (Tønder Kommune) udlægge det afgrænsede BNBO, og vurdere om vi indenfor området skal meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet.

Baggrund for indsatsen
Når der bliver indvundet grundvand fra en boring, sker der et undertryk i grundvandet omkring boringen. Dette kaldes populært for en "tragteffekt". Når der er undetryk, sker der en øget grundvandsdannelse, og herved kan forurenede stoffer hurtigere nå ned gennem grundvandet, og hen til boringens filter. Da en eventuel forurening hurtigt kan nå hen til en vandværksboring, kan vandværket have svært ved at reagere på forureningen i tide. Det er derfor særligt vigtigt at beskytte grundvandet nær boringerne.

For at beskytte vandværkernes grundvand nær vandværksboringerne, er der afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for alle landets vandværksboringer. BNBO skal ses som et muligt virkemiddel til at beskytte grundvandet indenfor vandværksboringens nærområde. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har i 2016 afgrænset BNBO omkring alle almene vandværkers indvindingsboringer i Tønder Kommune. For at undgå forurening af grundvandet har vi som kommune mulighed for at udlægge BNBO efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, og her kan vi meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet.

Udlægning af BNBO skal ske efter en konkret vurdering. Virkemidler indenfor BNBO kan eksempelvis være at skærpe afstandskrav til forureningskilder, eller meddele afslag til jordvarmeanlæg, nedgravning af olietanke, eller andre forhold, som ved spild, uheld eller lignende, kan forurene vandværkets boring. Virkemidlerne omfatter både arealer, som bliver brugt til erhverv og privatejede haver. Et påbud eller forbud bliver som udgangspunkt rettet mod grundejeren. Det er også muligt at rette et påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af arealet.

Grundejere, eller lejere og brugere, der modtager et påbud eller forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil være tale om en fuldstændig erstatning. Der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud dog have ekspropriativ karakter.

Tidshorisont
2017 - 2018

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets boringer og BNBO - afgrænset af SVANA


Links

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens vejledning om fastlæggelse af BNBO