Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Tønder Vandværks indvindingsoplande

Indsatser i Tønder Vandværks indvindingsoplande

Der skal indenfor Tønder Vandværks indvindingsoplande udføres forskellige indsatser over for mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Tønder Vandværk ejes af Tønder Forsyning. Derfor er det forsyningen, der har ansvar for de indsatser, der skal udarbejdes for vandværket.

Tønder Vandværk indvinder grundvand fra ni aktive boringer: DGU nr. 166.462 og 166.780, der er tilknyttet indvindingsoplandet VEST, DGU nr. 166.435, 166.469, 166.470 og 166.763. der er tilknyttet MIDT samt 166.759, der er tilknyttet ØST. Grundvandet i området er delvist beskyttet, og det meste grundvand er op til 50 år gammelt. I kortlægningsrapport er der tale om otte indvindingsboringer, men ændringer i strukturen gør, at antal boringer, deres placering og indvindingsoplande er ændret siden kortlægningsrapporten blev udarbejdet.

Alle boringer og indvindingsoplande ligger indenfor område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Hvor planen indenfor IVO skal sikre den nuværende indvinding, skal den udenfor IVO, men indenfor OSD sikre den fremtidige drikkevandsressource.

VEST: 
Grundvandet i VEST er noget sårbart og udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). 
Arealanvendelsen består af cirka lige store dele skov og landbrugsarealer. Bortset fra et par arealer i Gallehus Skov, er landbrugsarealerne udpeget som indsatsområde (IO). Analyser fra DGU nr. 166.462 viser ikke tegn på  forurening af råvandet.

MIDT:
Grundvandet i MIDT er delvist noget sårbart og meget sårbart. Hvor indvindingsboringerne er, er grundvandet noget sårbart. Hele indvindingsoplandet er udpeget som NFI. Arealanvendelsen består mest af landbrug og en del af området består af skov - Soldaterskoven. Landbrugsarealerne er udpeget som indsatsområde (IO). Analyser fra boringerne i indvindingsoplandet viser at råvandet  indeholder lidt nitrat, men et stigende indhold af sulfat, kan indikere, at nitratindholdet er på vej til at stige. I de eksisterende boringer er der ikke fundet pesticider, men i to tidligere boringer, som i dag er erstattet af DGU nr.
166.763 og 166.764, blev der fundet flere pesticider, både ikke godkendte og kendte. Heraf var indholdet af det godkendte stof, Bentazon, flere gange højere end den tilladte grænse. Tønder Forsyning er i gang ændre på forsyningsstrukturen, og der bliver i den forbindelse overvejet, hvorvidt  boringer skal renoveres eller sløjfes, og om der skal etableres nye boringer.

ØST:
Grundvandet i ØST er noget sårbart. Hele indvindingsoplandet er udpeget som NFI. Arealanvendelsen består af landbrug og hele arealet er udpeget som indsatsområde (IO). Både indholdet af nitrat og sulfat er faldende, og der er ikke fundet sport af pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf i hverken den gamle sløjfede boring eller den nye.

Til toppen af siden

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor det udpegede indsatsområde (IO) i vandværkets indvindingsoplande skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Tønder Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden. 

Forkortelser i tabellen: TF = Tønder Forsyning, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Skånsom indvinding
Vandværket fastholder en skånsom indvinding

TF

TFV

Løbende

Information fra Tønder Forsyning
Tønder Forsyning informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

TF

Løbende

Tønder Forsynings overvågning 
Tønder Forsyning overvåger grundvandets kvalitet

VVB

TF

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Tønder Forsyninginformerer TK om ubenyttede boringer

IVO

TF

Løbende 

Tilsyn med vandværksboringer
Tilsyn med vandværkboringernes indretning og tæthed

VV

TF Hvert år og hvert 2. år

25 meter beskyttelseszone
Tønder Forsyning sikrer at regler om zonerne bliver overholdt

VVB

TF

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med Tønder Forsyning om BNBO skal udlægges omkring vandværkets boringer

VVB

TK

2017 - 2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

Løbende

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/TF

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

 Til toppen af siden

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
oplande, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

DGU  nr. 166.435

DGU  nr. 166.446

DGU  nr. 166.462

DGU  nr. 166.467

DGU  nr. 166.764

DGU  nr. 166.470

DGU  nr. 166.759

DGU  nr. 166.763

DGU  nr. 166.780