Vandværkets overvågning

Rørkær-Jejsning Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Rørkær-Jejsing Vandværk overvåger de af vandværkets kendte stoffer ved vandværkerne, samt andre stoffer, der er mistanke til. De aktive vandværksboringer og de to ældre indvindingsboringer ved henholdsvis Jejsing og Rørkær Vandværk bruges til monitering af stofferne. Vandværket arbejder på at udføre én moniteringsboring i hvert indvindingsopland opstrøms vandværkets boringer. Fra vandværksboringerne og moniteringsboringerne undersøger vandværket hvert år grundvandet ved Rørkær Vandværk for 2,6-dichlorbenzosyre, BAM, 4-CPP, Dichlorprop, Merchlorprop og andre stoffer under mistanke, og ved Jejsing Vandværk for 2,6-dichorbenzosyre, BAM og andre stoffer under mistanke. Herudover foretager Rørkær-Jejsing Vandværk boringskontrol fra hver vandværksboring efter vandkvalitet- og tilsynsbekendtgørelsen, som for Rørkær-Jejsing Vandværk er hvert fjerde år.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Rørkær-Jejsing Vandværk har ved begge vandværker pesticider og pesticidrester i råvandet. Værdien for Bentazon ved Rørkær Vandværk og BAM ved Jejsing Vandværk overskrider af og til kravet til drikkevandskvalitet. Pesticiderne og pesticidresterne er en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende bologareal, landbruget og den kortlagte forurenede grund, der ligger indenfor Jejsing Vandværks indvindingsopland.

For at sikre at Rørkær-Jejsing Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Rørkær-Jejsing Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert fjerde år. En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Tidshorisont
Analyser af kendte stoffer og andre stoffer under mistanke hvert år i hele planperioden. Normal boringskontrol på begge indvindingsboringer hvert fjerde år.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet