Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsoplande Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsopland. Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Baggrund for indsatsen
Rørkær-Jejsing Vandværk har ved begge vandværker pesticider og pesticidrester i råvandet. Værdien for Bentazon ved Rørkær Vandværk og BAM ved Jejsing Vandværk overskrider af og til kravet til drikkevandskvalitet. Pesticiderne og pesticidresterne er en kendt trussel mod grundvandet og drikkevandet, men der kan også være stoffer, som der ikke er kendskab til. Blandt andet fra det omkringliggende boligareal, landbruget og den kortlagte forurenede grund, der ligger indenfor Jejsing Vandværks indvindingsopland.

For at sikre at Rørkær-Jejsing Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Rørkær-Jejsing Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert fjerde år. En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Vi følger analyserne, der indsendes til os.

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i Rørkær-Jejsing  Vandværks indvindingsopland. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne sammenholde udvaskningen af nitrat fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne og moniteringsboringer. Herudover følger vi udviklingen af andre udvalgte stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en kontrol af udvalgte stoffer fra den enkelte vandværksboring hvert andet år, og fra moniteringsboringerne hvert år.

Ændringer af grundvandets indhold af de udvalgte stoffer vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt. Analyserne følges over tid.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet

GEUS hjemmeside