Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsoplande

Indsatser i Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsoplande

Der skal indenfor Rørkær-Jejsing Vandværks indvindingsoplande udføres forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Rørkær-Jejsing  Vandværk består af to vandværker i henholdsvis Rørkær og Jejsing. Hvert vandværk har egen indvindingsboring, som er henholdsvis DGU nr. 167.1559 i Rørkær og 167.1562 i Jejsing. Indvindingsoplandene til begge boringer ligger udenfor OSD.

Jejsing Vandværk:
Indvindingsoplandet til Jejsing Vandværk er sårbart, og derfor udpeget som NFI. Arealanvendelsen består mest af by og landbrug. Hele NFI er udpeget som indsatsområde (IO).

Jejsing Vandværk indvinder grundvand fra én boring DGU nr. 167.1562. Råvandet har et lille og stabilt indhold af nitrat og et let forhøjet, men stabilt indhold af sulfat. Der er to fund af nedbrydningsprodukter fra pesticidet Dichlobenil, som kendes som BAM og 2,6-dichlorbenzosyre. Indholdet af BAM i drikkevandet har i en periode været højere end kravet til drikkevandskvalitet. Ved de seneste målinger har indholdet af begge stoffer været under grænseværdien.

Råvandet indvindes fra terrænnært magasin, og det indvundne vand er ungt, i  alderen op til 50 år.

Der er én kendt forurenet grund i Jejsing Vandværks indvindingsopland, hvor der tidligere har været autoværksted. Der er her konstateret flere forurenende stoffer.

Rørkær Vandværk:
Indvindingsoplandet til Rørkær Vandværk er har noget til stor sårbarhed, og derfor udpeget som NFI. Arealanvendelsen består mest af by og landbrug. Hele NFI er udpeget som IO.

Rørkær Vandværk indvinder grundvand fra én boring DGU nr. 167.1559. Råvandet har et lille og stabilt indhold af nitrat og et let forhøjet men stabilt indhold af sulfat. Der er fund af fem forskellige pesticidrester og pesticider: 2,6-dichlorbenzamid, 2,6-dichlorbenzosyre (begge nedbrydningsprodukt fra Dichlobenil), 4-CPP, Dichlorprop og Merchlorprop (alle phenoxzyrer/hormonmidler) og Bentazon. Bentazon er i dag godkendt som sprøjtemiddel, de andre stoffer er ulovlige. Indholdet af Bentazon i drikkevandet har flere gange været højere end kravet for drikkevandskvalitet. Seneste målinger har værdien for begge stoffer været under grænseværdien.

Råvandet indvindes fra terrænært magasin, og det indvundne vand er ungt, i alderen op til 50 år.

Der er ingen kortlage forurenede grunde indenfor indsatsplanen.

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor det udpegede indsatsområde (IO) i vandværkets indvindingsopland skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Rørkær-Jejsing Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, VVB = Vandværksboringer, MB = Moniteringsboringer, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Skånsom indvinding
Vandværket fastholder en skånsom indvinding

VV

VV

Løbende

Information fra vandværket
Vandværket informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets kvalitet

VVB MB

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vandværket informerer TK om ubenyttede boringer

IVO

VV

Løbende 

Tilsyn med vandværksboringer
Tilsyn med vandværkboringernes indretning og tæthed

VV

VV Hvert år

25 meter beskyttelseszone
Vandværket sikrer at regler om zonen bliver overholdt

VVB

VV

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med vandværket om BNBO skal udlægges

VVB

TK

2017 - 2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

Løbende

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkernes placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

Rørkær vandværskboring
DGU nr. 167.1559

Jejsning vandværksboring
DGU nr. 167.1562