Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Højer Vandværks indvindingsopland

Indsatser i Højer Vandværks indvindingsopland

Der skal indenfor Højer Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser over for mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Højer Vandværk ejes af Tønder Forsyning. Derfor er det forsyningen, der har ansvar for de indsatser, der skal udarbejdes for vandværket.

Indvindingsoplandet til Højer Vandværk er vurderet til at have stor nitratsårbarhed, og er derfor udpeget som NFI. Arealanvendelsen består mest af Højer by og nogle arealer med landbrug. Hele NFI er udpeget som indsatsområde (IO).

Højer Vandværk indvinder grundvand fra to boringer DGU nr. 166.512 og DGU nr. 166.548. Råvandet er nitratfrit og sulfatindholdet er relativt lavt. Der har tidligere været spor af en lille mængde nitrat, pesticidet 4-CPP og BAM, der er et nedbrydningsprodukt fra pesticid. Råvandet indvindes fra et terrænnært magasin, og det meste vand, der indvindes er ungt vand i alderen op til 50 år.

Der er i indvindingsoplandet kortlagt to forureningslokaliteter på V2 niveau og en på både V2 og V1 niveau.

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor det udpegede indsatsområde (IO) i vandværkets indvindingsopland skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Tønder Forsyning og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: TF = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Skånsom indvinding
Vandværket fastholder en skånsom indvinding

VV

TF

2016

Information fra vandværket
Vandværket informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

TF

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets kvalitet

VVB

TF

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vandværket informerer TK om ubenyttede boringer

IVO

TF

Løbende 

Tilsyn med vandværksboringer
Tilsyn med vandværkboringernes indretning og tæthed

VV

TF Hvert år og hvert 2. år

25 meter beskyttelseszone
Vandværket sikrer at regler om zonen bliver overholdt

VVB

TF

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med Tønder Forsyning om BNBO skal udlægges omkring vandværkets boringer

VVB

TK

2017 - 2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

Løbende

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/TF

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

DGU nr. 166.512

DGU nr. 166.548