Indsatser i Borg Vandværks indvindingsopland

Der skal indenfor Borg Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Indvindingsoplandet til Borg Vandværk er vurderet til at have nogen nitratsårbarhed på det største areal i den nordlige del af indvindingsoplandet, og stor nitratsårbarhed på et mindre areal i den sydlige del af indvindingsoplandet. Hele området er udpeget som NFI. Arealanvendelsen består mest af landbrug og Borg by, og hele NFI er udpeget som indsatsområde (IO).

Borg Vandværk indvinder grundvand fra to boringer DGU nr. 158.621 og 158.622. Grundvandet er nitrat og pesticidfrit, men sulfatindholdet er lidt forhøjet med stigende tendens i den ene boring og stabilt i den anden. Grundvandet bliver indvundet fra et forholdsvist terrænnært magasin, og det meste vand, der indvindes er ungt vand i alderen op til 25 år.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor IO i vandværkets indvindingsopland skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Borg Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Skånsom indvinding
Vandværket fastholder en skånsom indvinding

VV

VV

Løbende

Information fra vandværket
Vandværket informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets kvalitet

VVB

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vandværket informerer TK om ubenyttede boringer

IVO

VV

Løbende 

Tilsyn med vandværksboringer
Tilsyn med vandværkboringernes indretning og tæthed

VV

VV Hvert år og hvert 2. år

25 meter beskyttelseszone
Vandværket sikrer at regler om zonen bliver overholdt

VVB

VV

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med vandværket om BNBO skal udlægges

VVB

TK

2017 - 2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

Løbende

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

 Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

DGU nr. 158.621

DGU nr. 158.622