Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i Abild Vandværks indvindingsopland. Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Baggrund for indsatsen
Abild vandværk har ingen problemer med forurenede stoffer i indvindingsboringen. I det øvre grundvandsmagasin (efter kortlægningen angivet som det primære magasin), hvori vandværkets gamle indvindingsboring er etableret, er der dog fundet BAM. Imellem det øvre magasin og magasinet, hvorfra vandværket indvinder grundvand (herefter i teksten angivet som det dybe magasin), er der et tykt lerdække på cirka 30 m, som er vurderet til at beskytte det dybe magasin godt. Revner i lerdækket, eller utætheder omkring boringen kan dog resultere i, at der kan sive grundvand fra det øvre magasin og ned i det dybe magasin. Da det øvre magasin kan være forurenet med pesticider, nitrat eller andet, kan en overvågning give oplysninger om risikoen for, om der trænger forurening ned til det dybe magasin.

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i Abild Vandværks indvindingsopland. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne sammenholde udvaskningen af nitrat fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne og moniteringsboringer. Herudover følger vi udviklingen af andre udvalgte stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en kontrol af udvalgte stoffer fra den enkelte vandværksboring hvert andet år, og fra moniteringsboringerne hvert år.

Ændringer af grundvandets indhold af de udvalgte stoffer vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt. Analyserne følges over tid.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet

GEUS hjemmeside