Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Abild Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Abild Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Abild Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Indvindingsoplandet til Abild Vandværk ligger indenfor OSD, og her er IO udpeget i forhold til det øverste, i kortlægningsrapporten kaldt "primære" grundvandsmagasin. Det primære grundvandsmagasin er vurderet til at være sårbart. Stort set hele indvindingsoplandet er udpeget som NFI. Arealanvendelsen består af lige dele landbrug og Abild by, og hele NFI er udpeget som indsatsområde (IO).

Abild Vandværk har vand af god drikkevandskvalitet. Råvandet indvindes fra et dybt og godt beskyttet magasin, hvor vandet er op til flere hundrede år om at nå frem til boringen. Undergrunden i området er meget uforudsigelig, og det er derfor ikke muligt at afklare, hvornår eller om en eventuel forurening vil nå grundvandsmagasinet. Vandværket kan få problemer når som helst - eller aldrig.

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor IO i vandværkets indvindingsopland skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Abild Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden. 

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Skånsom indvinding
Vandværket indfører en skånsom indvinding

VV

VV

Løbende

Information fra vandværket
Vandværket informerer om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets kvalitet

VVB

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vandværket informerer TK om ubenyttede boringer

IVO

VV

Løbende 

Tilsyn med vandværksboringer
Tilsyn med vandværkboringernes indretning og tæthed

VV

VV Løbende

Skovrejsning
Arbejde for skovtilplantning på kommunalt ejet jord

 IO

 VV, TK  2018 - 2019

25 meter beskyttelseszone
Vandværket sikrer at regler om zonen bliver overholdt

VVB

VV

Løbende

Anden myndighed
Bliver bedt om at opprioritere deres grundvandsopgaver, og orienteret om ulovlige forhold, som de administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med vandværket om BNBO skal udlægges

VVB

TK

2017-2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

Løbende

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringen, vandværkets indvindings-
opland, IO og 25 meters beskyttelseszone


Links

DGU nr. 166.711