Vandværkets overvågning

Daler Vandværk får fremadrettet foretaget flere analyser af deres råvand.

Indsats
Daler Vandværk får hvert år en foretaget en boringskontrol fra skiftevis den ene, så den anden boring. Der analyseres for sulfat, nitrat og andre stoffer, som vandværket ved rundspørge er blevet opmærksom på, at det bliver brugt indenfor indvindingsoplandet. Herudover følger Daler Vandværk den analysefrekvens for boringskontrol, som de i øvrigt er pålagt efter lovgivning.

Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af de analyserede stoffer, finder vandværket i samråd med kommunen forklaringen og vurderer om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. Bliver vandværket med tiden bekendt med nye stoffer, bliver disse inddraget i overvågningen.

Baggrund for indsatsen
Daler vandværk har stigende sulfat i begge boringer, og der er eventuelt gennembrud af nitrat i den ene boring og et stigende indhold af nitrat i den anden boring. Vandværket ligger desuden omgivet af landbrugsarealer, hvor brugen af kvælstof, pesticider og andre forurenende stoffer kan være anvendt, og eventuelt finder vej ned til grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder råvandet til brug til drikkevand.

For at sikre at Daler Vandværk fremover kan overholde kravene til drikkevandskvaliteten, bliver udviklingen af de tilstedeværende og eventuelt mulige stoffer i grundvandet fulgt. Daler Vandværk skal efter tilsynsbekendtgørelsen foretage en boringskontrol for den enkelte boring hvert femte år.

En analysefrekvens på et års mellemrum vil give et bedre overblik over udviklingen for de analyserede stoffers indhold.

Tidshorisont
Overvågningen sker i planperioden. Analyser af råvandet fra skiftevis én boring hvert år.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværksboringer, vandværkets indvindings-
opland, IO, 25 meters beskyttelseszone, pesticid analyse i boringer og dybde til nitratfront


Links

Bekendtgørelse om Vandkvalitet