Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Visby Vandværk

Visby Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Visby Vandværk.

Visby Vandværk ligger i åbent land omgivet af marker, og indvinder fra to boringer, der ligger på vandværkets areal. Vandværket har tilladelse til at indvinde 85.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
158.618
30
20 - 26
primær
2
A
Aktiv
158.683
38,5
22 - 28
primær
8
A
Aktiv

Oplysninger om Visby Vandværks indvindingsboringer 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes er dækket af et relativt tyndt lerdække. Der har i DGU nr. 158.618 været fund af BAM i tidligere analyser, og i DGU nr. 158.683 er der fund af BAM, men med aftagende tendens. Alle værdier har været/er under grænseværdien for drikkevand. Nitratindholdet er stabilt, og er i boringernes seneste analyser målt til 16 - 24 mg/l. Vandtypen er bestem til A. Det er i boringerne målt for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern, mangan, methan, nitrit og aggressiv kuldioxid. Stofferne kan alle bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. Det samtidige indhold af jern, mangan, methan, nitrit og nitrat tyder på blandingsvand.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 85.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af det tynde lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i hele indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består primært af landbrug og et mindre bebygget område, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 158.618

DGU nr. 158.683