Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Vandbalance og ressourceudnyttelse

Vandbalance og ressourceudnyttelse

Grundvandsmodel for kortlægningsområdet beskriver, at grundvandet til dels er strømmet hertil fra øst, og en stor del er dannet ved nedbør i området. Grundvand er en ressource, der bliver brugt til at føde de overfladenære vandforekomster (som vandløb og søer), drikkevand og erhverv (heraf mest til markvanding).

Vandbalancen beskriver forholdet mellem nedbør, fordampning, afstrømning og oppumpning af en vandmængde inden for et afgrænset område.

Der er opstillet en grundvandsmodel, som dækker hele kortlængningsområdet, og beskriver vandbalancen i ommrådet. Grundvandsdannelsen til det primære magasin er i området beregnet til cirka 380 mm/år. Cirka 80% bliver dannet ved nedbør i området, mens de resterende 20% grundvand strømmer ind i området fra øst. Det er specielt på bakkeøerne og de højeste dele af hedeslettterne, at grundvandsdannelsen er høj. Hvor der er moser er grundvandsdannelsen lille, og ved vandløb og de lavereliggende marksområder sker der ingen grundvandsdannelse, men modsat trækker vandløb og marskområder grunvandet til sig, til eget brug.

Fra grundvandsmagasinerne bliver der pumpet vand op til drikkevandsforsyning og til erhvervsmæssig brug. Erhvervet består overordnet af landbrug, som mest bruger vandet til markvanding. Vandværksindvindingen i området udgør mindre end 1 %, og til trods for den relativt store tilladte indvinding til markvanding, udgør den samlede grundvandsindvinding under 4 % af den samlede vandbalance i modelområdet

Samlet set er grundvandsressourcen på nuværende tidspunkt tilstrækkelig til drikkevandsforsyning.

Til toppen af siden 

 
   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, vandværksboirnger, vandværkernes indvindingsoplande, OSD, grundvandsdannende oplande til vandværksboringer og grundvandsdannelse


Links

Redegørelsesrapport