Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Tønder Vandværk

Tønder Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Tønder Vandværk.

Tønder Vandværk indvinder på kortlægningstidspunktet fra otte boringer, der alle ligger nord for Tønder by. Fire af dem i eller på kanten af Soldaterskoven, mens de øvrige ligger på åben mark. Alle indvindinger ligger indenfor OSD. Vandværket har tilladelse til at indvinde 1.300.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
166.435
90
42 - 52
primær
22 m
C
Aktiv
166.446
25
14 - 24 
primær
4 m 
C
Aktiv
166.462
73
32 - 46
primær
18 m
C
Aktiv
166.467
49
16 - 31
primær
14 m
C
Aktiv
166.469
49
34 - 46 
primær
17 m
C
Aktiv
166.470
50
14 - 32 
primær
11 m
C
Aktiv
166.759
47 
20 - 26
36 - 45
primær
?
?
Aktiv 
166.763
39 
23 - 35 
primær
?
C
Aktiv

Oplysninger om Tønder Vandværks indvindingsboringer. DGU nr. 166.462 er i 2012 overboret af DGU nr. 166.764 (red. Tønder Kommune 2015).

Der er i indvindingsoplandet et varieret beskyttende lerdække. Boringerne er i rapporten inddelt i områderne Vest (DGU nr. 166.462), Midt (DGU nr. 166.435, 166.446, 166.467. 166.469, 166.470, 166.763) og Øst (DGU nr. 166.759)

Grænseværdien for NVOC, jern, mangan og fosfor er i område Øst (DGU nr. 166.462) overskredet, men der er ikke fund af nitrat og pesticider. Vandtypen er bestemt til C.

I område Midt er der fundet flere fund af pesticider, hvoraf nogle værdier ikke overholder grænseværdier. I DGU nr. 166.469 er der fundet fire forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider. Tre overholdt grænseværdien, men bentazon overskred grænseværdien med 2,6. Der er ligeledes fundet spor af bentazon i DGUnr. 166.443. Der er i alle boringer konstateret koncentrationer over grænseværdien for drikkevand for et eller flere af stofferne ammonium, jern, mangan, forsform methan og aggressiv kuldioxid. I to boringer er der fund af NVOC tæt på grænseværdien for drikkevand. Der er under målt under 1 mg/l nitrat i alle boringer, men sulfatindholdet er i mange boringer højt, og mærkbart stigende. Vandtypen er i området bestemt til C.

Kortlægningen henviser til, at der i område Øst er konstateret fund af fire pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i den tidligere boring, DGU nr. 166.443, som er overboret af 166.759. Alle er under grænseværdi for drikkevand. Der er under 1 mg/l nitrat, men sulfatindholdet er stigende. Grænseværdien for ammonium, jern, mangan og aggressiv kuldioxid er overskredet (den tidligere boring har DGU nr. 166.434, og her er der ikke konstateret pesticidrester eller nedbrydningsprodukter af pesticidrester, red. Tønder Kommune 2015).

De naturlig forekommende stoffer, som findes i koncentrationer over grænseværdien kan bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandene er beregnet efter en årlig indvinding på 1.300.000 m3 med en fordeling på 162.500 mpr. år pr. boring. Inden for de tre indvindingsoplande er nitratsårbarheden vurderet i forhold til lerdække og de grundvandskemiske forhold. I område Vest er magasinet vurderet at have nogen nitratsårbarhed. I område Midt magasinet vurderet at have nogen nitratsårbarhed i syd og stor sårbarhed i nord. Stort set hele område Vest er afgrænset med nogen sårbarhed. Der dannes grundvand inden for alle indvindingsoplande, på nær en lille del af område Vest, og herved er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af skov/plantage landbrug, og dette resulterer i, at områder med skov/plantage ikke er udpeget som IO, mens dele af NFI, hvor der drives landbrug, er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandene.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsoplande, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU  nr. 166.435

DGU  nr. 166.446

DGU  nr. 166.462

DGU  nr. 166.467

DGU  nr. 166.469

DGU  nr. 166.470

DGU  nr. 166.759

DGU  nr. 166.763