Sdr. Sejerslev Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Sdr. Sejerslev Vandværk

Sdr. Sejerslev Vandværk og indvindingsboringer ligger i åbent land nordvest for Sdr. Sejerslev by. Vandværket har tilladelse til at indvinde 165.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
158.817
55
30 - 36
primær
18
C
Aktiv
158.818
40 
25 - 37
primær
15
?
Aktiv
158.937
40
26 - 38
primær
15
C
Aktiv

Oplysninger om Sdr. Sejerslev Vandværks indvindingsboringer 

Der er i indvindingsoplandet et begrænset beskyttende lerdække.

På kortlægningstidspunktet fandtes der ikke vandkemiske analyser fra DGU nr. 158.818 udover analyser for pesticider, som viste et indhold af nedbrydningsproduktet BAM under grænseværdien. Vandtypen er er derfor ikke bestemt for DGU nr. 158.818. Fra de to andre boringer er der kun få vandkemiske analyser, der viser, at det indvundne vand er nitratfrit med et lidt forhøjet sulfatindhold. Vandtypen er i begge boringer bestemt til C. I en af disse boringer er der målt BAM under grænseværdien. Koncentrationen af aggressiv kuldioxid er lidt over grænseværdien i begge boringer, og i den ene er der målt et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern og mangan. Stofferne kan dog bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 165.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund lertykkelse vurderet at have nogen nitratsårbarhed. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af udelukkende af  landbrug, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 158.817

DGU nr. 158.818

DGU nr. 158.937