Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Rørkær Vandværk

Rørkær Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Rørkær Vandværk.

Rørkær Vandværks boring ligger i den østlige del af Rørkær by på en mark ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har tilladelse til at indvinde 48.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
167.1559
20 
13 - 17
primær
6
?
Aktiv

Oplysninger om Rørkær Vandværks indvindingsboring 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er dækket af et begrænset beskyttende lerlag i indvindingsoplandet.

På kortlægningstidspunktet var boringen kun få år gammel, og der fandtes ikke vandkemiske analyser fra boringen udover analyser for pesticider og organiske mikroforureninger.  Vandtypen er er derfor ikke bestemt. Der er i 2013 konstateret seks forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider.  Alle koncentrationer var under grænseværdien for drikkevand, og overholdt også kravet for summen af pesticider.  Tre boringer, der tidligere har være i drift (beliggende ved vandværket) har vist koncentrationer af pesticider på over grænseværdien for drikkevand, én af boringerne indeholdt endda overskridelse på summen af pesticider. To af boringerne er sløjfet, én blev anvendt som afværgeboring. I de sløjfede boringer er der i målt forhøjet , men stabilt sulfat, og forhøjede indhold af de naturligt forekommende stoffer.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 48.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af varieret lerdække  vurderet at have stor sårbarhed nær indvindingerne, og en lille kant mod syd. Det resterende areal har nogen sårbarhed. Da der også dannes grundvand inden for indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug og by, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 167.1559