Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Østerby-Gærup Vandværk

Østerby-Gærup Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Østerby-Gærup Vandværk.

Østerby-Gærup Vandværk ligger i åbent land langs Østerbyvej, og indvinder fra to boringer, der ligger på vandværkets areal. Vandværket har tilladelse til at indvinde 40.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
166.511
16
10 - 16
primær
< 5
C
Aktiv
166.724
?
?
?
?
C
Aktiv

Oplysninger om Østerby-Gærup Vandværks indvindingsboringer 

Der er ikke fund af pesticider og nitrat i vandværkets råvand. Der er dog konstateret BAM i rentvandet, dog under grænseværdien for drikkevand. Sulfatindholdet er henholdsvis ca. 30-60 mg/l og 60 mg/l i DGU nr. 166.511 og 166.724. Vandtypen er bestem til C i begge boringer. Grænseværdien for de naturligt forekommende stoffer jern og mangan er overskredet i begge boringer, mens aggressiv kuldioxid og methan også er overskredet i DGU nr. 166.511. Med undtagelse af jern kan alle stofferne bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 40.000 m3. Det største areal er vurderet at have nogen, mens en lille del mod sydvest er vurderet til stor sårbarhed. Da der dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består udelukkende, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 166.511

DGU nr. 166.724