Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Nitrat i grundvandet

Nitrat i grundvandet

Nitrat i grundvandet er problematisk, da for store mængder er sundhedsskadelig at indtage for mennesker.

Den mængde nitrat, der ved gødskning af markerne ikke optages af planterne, vaskes ud i grundvandet. Bestanddele i jorden kan i en periode omdanne en del af nitraten, men på et tidspunkt forbliver nitraten i grundvandet, som den er.

De stigende nitratproblemer har ført til at det tidligere Miljøministerie har udpeget områder, der er følsomme overfor nitrat (NFI). Udfra arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse har Ministeriet udpeget indsatsområder (IO) i NFI, hvor der skal gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet.  

Nitratfronten
Nitratfronten adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde nitrat, fra de jordlag, som stadig har naturlige egenskaber, der kan nedbryde nitraten. Dybden til nitratfronten bliver øget i takt med, at nitratreduktionskapaciteten i jorden bliver opbrugt.

Der er foretaget en vurdering af dybden til nitratfronten. Dybden er bedømt i 382 boringer inden for modelområdet og er bestemt som den dybde, hvor der sker et farveskift i jordlagene fra de oxiderede gullige og rødlige farvenuancer til de reducerede grålige, sorte og grønlige farvenuancer. I de 49 boringer, hvor der er påvist flere redoxgrænser, er den nederste redoxgrænse benyttet til fastlæggelsen af grænsen.

Dybden til nitratfronten varierer fra 0 til 47 meter under jordoverfladen. Den er dybest i den nordlige del af området.

Nitratsårbarhed
Nitratsårbarheden er vurderet ud fra tilstedeværelsen af dæklags egenskaber (lertykkelse og evnen til at nedbryde nitrat), grundvandsstrømningen og vandkvaliteten i magasinerne. Det tidligere Miljøministerie har besluttet at det indenfor OSD er det øvre magasin, der skal sikres som en fremtidig mulig drikkevandsressource, og omtaler magasinet som det primære magasin.

Udenfor OSD er det vandværkernes nuværende indvinding, der skal beskyttes. Nitratsårbarheden er vurderet for det øverste primære magasin, da de fleste vandværker indvinder deres drikkevand herfra. Abild Vandværk indvinder fra et dybere velbeskyttet magasin, men indvindingsoplandet ligger indenfor OSD, og derfor er sårbarheden i indvindingsoplandet vurderet ud fra det sårbarheden af det primære magasin.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet,
vandværksboringer, vandværkernes indvindingsoplande, OSD, NFI, IO, samlet lertykkelse over magasiner, grundvands-
kemi målt i boringer og dybde til nitratfront


Links

Redegørelsesrapport

Vandkvalitets-
bekendtgørelsen