Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Løgumkloster Vandværk

Løgumkloster Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Løgumkloster Vandværk.

Løgumkloster Vandværk indvinder fra to boring,  der ligger ca. 100 m inde i Åved Plantage vest for Løgumkloster. Vandværket har tilladelse til at indvinde 500.000 m3 grundvand pr. år. 

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
159.370
24 
15 - 24
primær
< 1
B
Aktiv
159.478
23,5 
15 - 24
primær
0
C
Aktiv

Oplysninger om Løgumkloster Vandværks indvindingsboringer 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er dækket af et meget tyndt til fraværende lerlag i indvindingsoplandet. Det indvundne grundvand har et meget lille nitratindhold  i boringen, der vurderes at være naturligt forekommende under plantagen. Vandtypen er vurderet til B i DGU nr. 159.370 og  C i DGU nr. 159.478. Der er i 1998 i DGU nr. 159.478 konstateret et indhold af pesticidet dichlobenil, i en koncentration under grænseværdien for drikkevand, men der er ikke fundet spor af pesticider i senere analyser. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern, mangan og ammonium  men stofferne kan bringes under grænseværdien ved almindelig vandbehandling. Indholdet af nitrat, jern, mangan og ammonium tyder på blandingsvand.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 500.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af det tynde til ikke eksisterende lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i stort set hele indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Da arealanvendelsen i indvindingsoplandet er plantage og enkelte landbrugsarealer, er der indenfor NFI ikke udpeget et indsatsområde (IO). 

Den nordlige del af indvindingsoplandet strækker sig ind i OSD i Kortlægningsområdet Arrild m.fl., og afgrænsningen af IO er foretaget i forbindelse med denne kortlægning.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boring, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 159.370

DGU nr. 159.478