Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Løgumgårde Vandværk

Løgumgårde Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Løgumgårde Vandværk

Løgumgårde Vandværk indvinder fra én boring,  der ligger i den nordøstlige del af Åved Plantage nord for Løgumkloster. Vandværket har tilladelse til at indvinde 90.000 m3 grundvand pr. år. 

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
159.1187
22 
29,5
primær
1
B/C
Aktiv

Oplysninger om Løgumgårde Vandværks indvindingsboring

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er dækket af et meget tyndt lerlag i indvindingsoplandet. Det indvundne grundvand har et lille men stigende nitratindhold  i boringen, og vurderes at være naturligt forekommende under plantagen. Vandtypen er vurderet til B eller C. Der er i boringen konstateret et indhold af nedbrydningsproduktet BAM i en koncentration under grænseværdien for drikkevand. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern, mangan og ammonium  men stofferne kan bringes under grænseværdien ved almindelig vandbehandling. Endeligt er der fund af arzen i grundvandet, som ligger nær grænseværdien. Indholdet af nitrat, jern, mangan og ammonium tyder på blandingsvand.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 90.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af det tynde lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i stort set hele indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Da arealanvendelsen i indvindingsoplandet er plantage, er der indenfor NFI ikke udpeget et indsatsområde (IO). 

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boring, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 159.1187