Jejsing Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Jejsing Vandværk.

Jejsing Vandværks boring ligger i den nordlige del af Jejsing by ca. 100 m nordøst fra vandværket. Vandværket har tilladelse til at indvinde 52.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
167.1562
32 
19 - 25
primær
7
?
Aktiv

Oplysninger om Jejsing Vandværks indvindingsboring 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er dækket af et begrænset beskyttende lerlag i indvindingsoplandet.

På kortlægningstidspunktet var boringen kun få år gammel, og der fandtes ikke vandkemiske analyser fra boringen udover analyser for pesticider og organiske mikroforureninger.  Vandtypen er er derfor ikke bestemt. Der er i 2013 konstateret to forskellige nedbrydningsprodukter fra pesticidet dichlobenil.  Begge koncentrationer var under grænseværdien for drikkevand, og overholdt også kravet for summen af pesticider.  Der er i to af vandværkets tidligere boringer (beliggende ved vandværket) målt  i henholdsvis den ene boring nedbrydningsproduktet BAM fra Dichlobenil i en koncentration på over grænseværdien for drikkevand, og i den anden BAM under grænseværdien. I begge boringer er der målt forhøjede indhold af de naturligt forekommende stoffer ammonium, jern, mangan og fosfor over grænseværdien for drikkevand.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 52.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af varieret lerdække  vurderet at have stor sårbarhed mod nord nær indvindingerne, og nogen sårbarhed mod syd. Da der også dannes grundvand inden for indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug og by, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er indenfor indvindingsoplandet kendskab til en V2 kortlagt forureningslokalitet. hvor der er konstateret jord- og poreluftsforurening med en række forskellige stoffer .

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 167.1562