Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Højer Vandværk

Højer Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Højer Vandværk.

Højer Vandværk ligger i den nordøstlige udkant af Højer by, og indvinder fra to boringer der ligger på en mark ca. 100 m nordøst fra vandværket. Vandværket har tilladelse til at indvinde 190.000 m3 grundvand pr. år. 

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
166.512
26 
16 - 22
primær
11
C
Aktiv
166.548
23 
17 - 23
primær
12
C
Aktiv

Oplysninger om Højer Vandværks indvindingsboringer 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er dækket af et begrænset lerlag i indvindingsoplandet. Det indvundne grundvand er nitratfrit og sulfatindholdet er relativt lavt. Vandtypen er bestem til C. Der har tidligere været målt et lille indhold af nitrat, og der tidligere fundet pesticid nedbrydningsprodukterne BAM i DGU nr. 166.512 og 4-CPP i DGU nr. 166.548. Begge koncentrationer var under grænseværdien for drikkevand. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern, mangan, ammonium og methan, men stofferne kan bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 190.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af det tynde lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i stort set hele indvindingsoplandet, bortset fra et lille areal mod øst. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug og by, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er i indvindingsoplandet kortlagt to forureningslokaliteter på V2 niveau og en på både V2 og V1 niveau. Der er tale om lokaliteterne nr. 517-10001, 550-81181 og 517-10008. På 517-10001 er der konstateret jordforurening med olie, tjære m.v. og lokaliteten er prioriteret til videregående undersøgelse af Region Syddanmark. På lokalitet 550-81181 er der konstateret olie og toluen i grundvandet, men Region Syddanmark har vurderet, at der ikke skal foregå en grundvandsrettet indsats på lokaliteten. På den sidste lokalitet, 517-10008, er der fundet en olieforurening i grundvandet, og her er den grundvandsrettede indsats monitering/overvågning.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 166.512

DGU nr. 166.548