Grundvandsmagasiner og beskyttelse

Grundvandsmagasiner med drikkevandskvalitet er mest at finde i det øvre glaciotektoniske kompleks, og magasinernes beskyttelse af et øvre dæklag er meget forskellig.

Magasiner
Alle vandværker, undtagen Abild Vandværk indvinder deres drikkevand fra et øvre glacialtektonisk kompleks. Komplekset er derfor af det tidligere Miljøministerie udpeget som det primære grundvandsmagasin. Vandværkernes indvindingsdbybder ligger generelt mellem 15 og 45 m under terræn. Abild Vandværk indvinder vand fra den øvre del af et cirka 90 m tykt sandlag i Abildalen, som befinder sig under det glacialtektoniske kompleks.  

Grundvand af drikkevandskvalitet kan som oftest findes i det øvre glacialtektoniske kompleks, men sjældent i det nedre. Her viser undersøgelser, at grundvandet ofte er brunt af organisk materiale og indholdet af klor (gammelt havvand) er også ofte for højt.

Det er vurderet, at grundvandsmagasiner fra før istiden ikke er egnet til drikkevand, da vandet ofte er brunt og indholdet af klor for højt til at blive brugt til drikkevand.

Dæklag
Dæklag er lag af ler, der med den rigtige tykkelse og udbredelse kan beskytte et grundvandsmagasin. Under kortlægningen er der udarbejdet i et kort over den akkumulerede (sammenlagte) lertykkelse for OSD og indvindingsoplanende (se oplysninger på kort). Området er forstyret af forkastninger, som Tønder Graven, og gletsjerne. Det kan betyde, at dæklagene er usammenhængende, og der derved er "åbne vinduer" ned til grundvandsmagasinet.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du se kortlægningsområde, vandværksboringer, tykkelse af grundvandsmagasiner og samlet lertykkelse over magasiner


Links

Redegørelsesrapport