Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Daler Vandværk

Daler Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Daler Vandværk.

Daler Vandværk ligger i åbent land omgivet af marker, og indvinder fra to boringer, der ligger på vandværkets areal. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
166.603
16,5 
12 - 15
primær
4,5
C
Aktiv
166.728
19 
12 - 18
primær
6,4
C
Aktiv

Oplysninger om Daler Vandværks indvindingsboringer 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes er dækket af et tyndt lerdække. Der er ingen pesticider i det indvundne grundvand, men der ses et højt og signifikant stigende sulfatindhold i DGU nr. 166.603 og et højt stabilt indhold af sulfat og et lille nitratindhold i 166.728. Vandtypen er bestem til C. Dette tyder på, at nitratfronten er tæt ved boringernes filtre.  Der er i DGU nr. 166.603 et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern og aggressiv kuldioxio og sulfid, og generelt et for højt indhold af fosfor. I DGU nr. 166.728 er indholdet af jern, mangan og nitrit over grænseværdien for drikkevand. Stofferne kan dog alle bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 30.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af det tynde lerdække  vurderet at have stor sårbarhed i hele indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets indvindingsopland, vandværkernes indvindingsoplande, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 166.603

DGU nr. 166.728