Borg Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Borg Vandværk.

Borg Vandværk ligger i den sydlige del af Borg by, og indvinder fra to boringer, der ligger på vandværkets areal. Vandværket har tilladelse til at indvinde 12.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
158.621
46 
39 - 45
primær
35
C
Aktiv
158.622
46 
39 - 45
primær
35
C
Aktiv

Oplysninger om Borg Vandværks indvindingsboringer 

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes er dækket af en lertykkelse på op mod 35 m ved indvindingsboringerne og tykkere mod nord. Det indvundne grundvand er nitrat- og pesticidfrit, men sulfatindholdet er lidt forhøjet med stigende tendens i den ene boring og stabilt i den anden. Vandtypen er bestem til C. Den stigende sulfatkoncentration er vurderet at stamme fra pyritoxidation forårsaget helt eller delvist af nedsivende nitrat. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern,  mangan og ammonium, og i 158.622 også aggressiv kuldioxid og sulfid. Stofferne kan dog bringes under grænseværdien ved almindelig vandbehandling. 

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 12.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af en varieret tykkelse og et glacialt deformeret lerdække, vurderet at have nogen nitratsårbarhed til stor sårbarhed i den sydlige del af indvindingsoplandet. Da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug og byområde, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er ingen kendte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 158.621

DGU nr. 158.622