Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Ballum Vandværk

Ballum Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Ballum Vandværk

Ballum Vandværk ligger i den sydlige udkant af Ballum by, og indvinder fra to boringer, der ligge på vandværkets areal. Vandværket har tilladelse til at indvinde 200.000 m3 grundvand pr. år.

Boring
 DGU nr.
Dybde 
m.u.t.
Filter
m.u.t
Magasin
 
Lerdække
i meter 
Vandtype
 
Status
 
158.614
53 
41 - 47
primær
17,5
C
Aktiv
158.834
48 
41 - 47
primær
14
C
Aktiv

Oplysninger om Ballum Vandværks indvindingsboringer

Det indvundne grundvand er nitratfrit, men sulfatindholdet er stigende i begge boringer. Vandtypen er bestem til C. Den stigende sulfatkoncentration er vurderet at stamme fra pyritoxidation forårsaget helt eller delvist af nedsivende nitrat. Den seneste analyse fra DGU nr. 158.834 viser koncentrationer af to forskellige nedbrydningsprodukter fra pesticidet dichlobenil. Begge koncentrationer er under grænseværdien for drikkevand. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern og mangan i begge boringer, og ammonium i DGU nr. 158.614. Stofferne kan dog bringes under grænseværdien ved almindelig vandbehandling. Det samtidige indhold af ammonium, methan, sulfid og forhøjet sulfat tyder på, at der indvindes blandingsvand.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 200.000 m3. Inden for indvindingsoplandet er magasinet på grund af tykkelsen af lerdækket vurderet at have nogen nitratsårbarhed, og da der også dannes grundvand inden for hele indvindingsoplandet, er hele oplandet afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Arealanvendelsen består af både landbrug og byområde, og dette resulterer i, at hele NFI også er udpeget som indsatsområde (IO). Det er vurderet, at der specifikt er et behov for en særlig beskyttelse over for nitrat.

Der er i indvindingsoplandet fundet fyringsolie i grundvandet. Lokaliteten er kortlagt på V2, og er af regionen prioriteret som videregående undersøgelse i forhold til grundvandet. Herudover er der også kortlagt en lokalitet på V1.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets boringer, vandværkets indvindingsopland, tykkelse af grundvandsmagasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 158.614

DGU nr. 158.834