Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Arealanvendelse og forureningskilder

Arealanvendelse og forureningskilder

Størstedelen af områdets areal består af landbrugsområder, mens en mindre del består af bebyggelse og naturarealer. Der er flere potentielle forureningskilder i området.

Arealanvendelsen
Det fremgår af kortlægningen, at arealet OSD og indvindingsoplande udenfor OSD er dækket af 78% landbrugsareal, 9% skov, 7% natur, 5% by, veje og befæstet areal og 1% ferskvand.

På kortet i højre sidekan du få et overordnet indtryk af fordeling og placeringen af landbruget, naturarealerne,  bebyggelsen med mere.

Forureningskilder
I landområderne  kan de mulige forureningskilder eksempelvis være udvaskning af nitrat og pesticider fra rodzonen på de dyrkede marker, gårdspladser, vaskepladser og gennem boringer og brønde. I byområderne kan de mulige forureningskilder være at finde i de private haver, fra virksomheder og veje. Også langs de danske jernbaner findes der pesticidrester som Atrazin.

Nitratudvaskning
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning ligger generelt i intervallet 25 og 50 mg/l inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD. I OSD er der dog også relativt mange markblokke med en potentiel udvaskning over 50 mg/l, typisk 50-75 mg/l.

Den gennemsnitlige nitratudvaskning for markblokkene indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD er 43,8 mg/l (beregnet på gennemsnitdata fra 2009-2012). Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som er dyrket landbrugsmæssigt. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil være en del lavere.

Kortlagte jordforureninger
Der er 24 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen, inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD. Af de 24 lokaliteter er 14 V2 kortlagt, to både V2 og V1 kortlagt og otte V1 kortlagt. Lokaliteterne i OSD ligger spredt, og alle, på nær en V1 kortlagt lokalitet i Abild, ligger uden for indvindingsoplandene i OSD. I indvindingsoplandene til Ballum, Højer, Jejsing og Løgumgårde/Løgumkloster er der en eller flere V2 kortlagte lokaliteter, og i oplandene til Ballum og Højer er der også en eller flere V1 kortlagte lokaliteter. I de øvrige indvindingsoplande uden for OSD er der ikke kortlagt forurenede eller muligt forurenede lokaliteter.

Spildevandsanlæg
Ældre og dårligt vedligeholdte spildevandsanlæg, herunder tanke og ledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Der kan ske nedsivning til grundvandet af bakterier og miljøfremmede stoffer fra de gamle og utætte ledninger. I det åbne land vil spildevandet fra husholdninger ofte blive nedsivet til grundvandet i nedsivningsanlæg af forskellig alder og vedligeholdelsesstand. Da de ofte  ligger spredt vil de ikke generelt udgøre nogen stor risiko. Lokalt kan der være risiko for forurening, hvis et ældre nedsivningsanlæg er placeret for tæt på en vandindvindingsboring/brønd. Nye nedsivningsanlæg vil ikke udgøre en risiko, da de bliver placeret i den nødvendige afstand fra boringer/brønde. Placering af store nedsivningsanlæg (større end 30 PE) vil udgøre en større risiko og vil normalt ikke blive placeret indenfor OSD, indvindingsområder.

Sprøjtemidler
I landzonen kan der være risiko for udvaskning af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder og især punktkilder i form af fyld- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning af fylde- og vaskepladser kan resultere i spild af sprøjtemidler. Gårdspladser kan udgøre en mulig forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været almindeligt at anvende gårdspladserne som fyld- og vaskeplads.

Der kan der være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.

Der er relativt mange fund af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i området, herunder også i vandværksboringer. Der er fund af såvel godkendte som nu forbudte stoffer og i koncentrationer både over og under grænseværdien for drikkevand.

Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. Vejsalt kan udgøre en lokal problemstilling i større byer og langs veje, der saltets intensivt.
Der er i området fundet lidt forhøjede kloridkoncentrationer på over 75 mg/l i det primære grundvandsmagasin til drikkevand. De fleste fund af forhøjede kloridkoncentrationer skyldes antagelig mere naturlige forekomster.

Boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug eller er dårligt indrettet, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned i grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig risiko.

Til toppen af siden.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet finder du kortlægningsområde, vandværkernes indvindingsoplande, OSD, ønsket og uønsket skov, råstofområder, arealanvendelse samt 
kortlagte forurenede og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport