Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Abild Vandværk

Abild Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Abild Vandværk

Abild Vandværk ligger i den sydlige udkant af Abild by. Vandværket har tilladelse til at indvinde 55.000 m3 grundvand pr. år, der indvindes fra én dyb boring i et dybere magasin i en begravet dal (Abild Dalen). Boringen ligger ca. 100 m sydøst for vandværket. Herudover har vandværket en tidligere kort vandværksboring på vandværksgrunden, der i dag bruges som pejleboring: 

Borings
DGU nr.
Dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
 
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 
 
166.711
 
278 
138 - 144
 Abild Dalen
 50 
D
 Aktiv
169 - 175
indvinding foregår herfra
202 - 208 
  166.395
 
14,5 
8,5 - 14,5 
 Primær magasin
 0
 Pejleboring 

Oplysninger om Abild Vandværks indvindingsboring og pejleboring

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes er dækket af en samlet lertykkelse på op mod 50 m. Det indvundne grundvand er nitrat- og pesticidfrit, og vandtypen D tyder på ældre, godt beskyttet grundvand. Indholdet af organisk materiale (NVOC) farver ligger på grænseværdien. Der er i grundvandet et for højt indhold af de naturligt forekommende stoffer jern, mangan, ammonium og fosfor. Stofferne kan dog bringes under grænseværdien ved alminelig vandbehandling. Fund af BAM i vandværkets pejleboring, der er filtersat i det primære (øvre) magasin, tyder på forurening ved overfladen. Forurening af BAM skyldes dog som oftest en punktforurening, og behøver derfor ikke indikere en udbredt forurening af det øvre magasin.

Indvindingsoplandet er beregnet efter en årlig indvinding på 55.000 m3. Da indvindingsoplandet ligger indenfor området med særlig drikkevandsinteresse (OSD), er zonering foretaget i forhold til det øvre magasin, som i redegørelsen bliver kaldt det "primære" magasin. Det primære magasin er i dette område sårbart overfor nitrat, og der sker en stor grundvandsdannelse. Stort set hele indvindingsoplandet er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), og arealanvendelsen, der består af både landbrug og byområde, resulterer i, at hele NFI er udpeget som indsatsområde (IO). 

Der er kortlagt en V1 - forurenet grund i vestlige del af indvindingsoplandet. På arealet har der tidligere været benzinsalg. Regionen prioriterer at lokaliteten bliver undersøgt.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde vandværkets placering, vandværkets indvindingsopland, vandværkets boringer, tykkelse af grundvands-
magasin, samlet lertykkelse over magasiner, nitratsårbar område, OSD, NFI, arealanvendelse, IO, grundvandsdannelse, grundvandsdannende opland til vandværksboringer, grundvandskemi målt i boringer (vandtype), dybden til nitratfront, pesticidanalyser fra boringer, ønsket og uønsket skov, samt kortlagte forurenede grunde og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 166.711 (indvindingsboring)

DGU nr. 166.395 (pejleboring)