Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Forside Resume

Resume

Tønder Kommune har fra det tidligere Miljøministerie modtaget en redegørelse for kortlægning af grundvandsressourcernes beliggenhed og sårbarhed i den sydlige del af Tønder Kommune. Tønder Kommune skal bruge redegørelsen som grundlag for at udarbejde en plan for at beskytte redegørelsens kortlagte, og senere af Miljø- og Fødevareministeren udpegede, områder i netop denne del af Tønder Kommune.

Redegørelsens indhold

Udpegninger
Miljø- og Fødevareministeren har, ud fra kortlægningens resultater, udpeget et større område mellem Løgumkloster og Tønder til Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og for vandværkerne i området  er der udpeget indvindingsoplande, som er områder, hvorfra vandværkets drikkevand bliver hentet. OSD er et område, der skal sikre vores fremtidige drikkevandsforsyning, og fra vandværkernes indvindingsoplande sker der en indvinding nu, og det dette skal også gerne ske fremover. Grundvandet har i disse områder derfor særlige interesse. 

Vandværkerne i området er Abild, Ballum, Borg, Daler, Højer, Løgumgårde, Løgumkloster, Rørkær-Jejsing, Sdr. Sejerslev, Tønder, Visby og Østerby-Gærup Vandværker. Abild og Tønder vandværkers indvindingsoplande ligger indenfor OSD.

Indenfor OSD og vandværkernes indvindingsoplande er der udpeget Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvor undergrunden er følsom overfor nedsivning af nitrat. Det tidligere Miljøministerie har senere udpeget Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), hvor undergrunden er følsom overfor nedsivning af sprøjtegifte. Hvor arealanvendelsen indenfor disse områder kan bidrage til forurening, er der udpeget Indsatsområder (IO).

Der er her ikke udpeget IO indenfor Løgumgårde og Løgumklosters vandværkers indvindingsoplande, og vandværkerne er derfor ikke berørt af planen. Det er i redegørelsen vurderet, at Tønder Kommune og de berørte vandværker skal gøre et ekstra stykke arbejde for at beskytte grundvandet indenfor IO.

Problemstillinger
Størstedelen af arealet indenfor IO er landbrug, og vandværkerne ligger ofte i eller nær byerne. Anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af gødning, sprøjtemidler, olie, kemikalier med mere  kan her udgøre trusler over for grundvandet.

Der er i IO ikke problemer med nitrat i grundvandet. Visby Vandværk indvinder som det eneste vandværk grundvand med et ikke naturligt forekommende indhold af nitrat. Indholdet af nitrat har her dog været stabilt i flere år, og seneste analyser viser, at indholdet kan være nedadgående. Der er i de fleste indvindinger dog en stigende indhold sulfat, som kan vise at nitraten er på vej ned i grundvandet.

Der er i IO fund af sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider. En række vandværksboringer er sløjfet eller taget ud af drift på grund af overskridelser. Råvandet fra Rørkær-Jejsing Vandværk har enkelte gange haft indhold af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider over grænseværdien. Ballum, Højer, Løgumgårde, Sdr. Sejerslev og Visby vandværker har haft fund af et eller flere pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i koncentrationer under grænseværdien. 

I vandværkernes råvand er der de fleste steder overskridelser af naturlige stoffer, der dog generelt er uproblematiske, da stofferne normalt reduceres tilstrækkeligt til at overholde drikkevandskvalitetskravene.

Der er kortlagt flere lokaliteter efter jordforureningsloven. Der er indenfor IO dog ikke mistanke om, at de kortlagte lokaliteter er kilde til forurening af grundvandet.

Planens formål
Det er planens formål, at kommune og vandværker skal gøre et ekstra stykke arbejde for at beskytte grundvandet indenfor IO. Vandværkerne har her kun ansvaret indenfor for deres egne indvindingsoplande, mens vi i Tønder Kommune har ansvaret for IO både indenfor vandværkernes indvindingsoplande og OSD. Det er os, der er planens forfatter, men vi har under planens udarbejdelse samarbejdet med de berørte vandværker, og samarbejdet fortsætter i planens levetid.

Der er i planen udarbejdet særlige retningslinjer og indsatser, som skal sikre en ekstra beskyttelse af grundvandet indenfor IO. De særlige retningslinjer er styrende for kommunens myndighedsudøvelse, for eksempel i forbindelse med tilladelser eller godkendelser. En retningslinje beskriver med andre ord, hvad kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling. En retningslinje er ikke bindende for borgerne, men kommunen forpligtiger sig til at følge retningslinjens bestemmelser. En indsats kan eksempelvis være information, tilsyn, overvågning samt sløjfning af boringer og brønde.

Du kan læse mere om planens retningslinjer under fanebladet Retningslinjer og indsatser.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, vandværkers indvindings-
oplande, OSD, NFI, SFI, IO, pesticid analyse i undersøgelsesboringer og kortlagte forurenede og muligt forurenede grunde (V1 og V2)