Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Forside Lovgivning

Lovgivning

Planen er udarbejdet i henhold til forskellige love og bekendtgørelser.

Flere love og bekendtgørelser danner grundlag for planlægningen. Herunder er det relevante indhold i bekendtgørelserne og lovene beskrevet:

Vandforsyningslovens bestemmelser
Kommunerne skal efter § 13 udarbejde en indsatsplan for de indsatsområder (IO), der er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren. Kommunen eller vandværket kan efter § 13 a udarbejde en indsatsplan udenfor de af staten udpegede områder.

Aftaler vedrørende dyrkningspraksis:
Jævnfør Vandforsyningslovens § 13 d kan kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg indgå aftale med en grundejer om dyrkningspraksis, andre restriktioner i arealanvendelsen eller indgå aftaler om salg af ejendommen til kommunen eller til det almene vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for den statslige kortlægning. Miljø- og fødevareministeren udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværker indvindingsoplande uden for OSD. Indenfor disse områder udpeger Miljø- og Fødevareministeren områder, der er følsomme overfor en eller flere forureningstyper. Endelig udpeger Miljø- og Fødevareministeren også indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

Bekendtgørelsen om indsatsplaner
Bekendtgørelsen fastsætter krav til planens indhold.

Der kan ikke klages over en vedtaget indsatsplan, og myndighedernes afgørelser må ikke stride mod indsatsplanens retningslinjer.

Kommunens vandforsyningsplanlægning må ikke stride mod indsatsplanen.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Bekendtgørelsen fastlægger Miljø- og Fødevareministerens udpegninger af drikkevandsressourcer, det vil sige områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og indsatsområder (IO).

Til toppen af siden

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser
Der kan i en plan for grundvandsbeskyttelse være indsatser om frivillig aftale om arealanvendelse og dyrkningspraksis mellem vandværk og lodsejer. Hvis vandværk og lodsejer ikke kan blive enige om en frivillig aftale, kan kommunalbestyrelsen efter § 26 i Miljøbeskyttelsesloven pålægge lodsejeren midlertidige eller vedvarende rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresser. Dette sker med fuld erstatning overfor lodsejer, og betales af vandværket.

Til toppen af siden

Miljøvurdering
Indsatsplaner er en plantype, som er omfattet af loven om Miljøvurdering og planer. Der skal udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen sætter rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 3 eller 4 til miljøvurderingsloven, eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det er altså den enkelte plans konkrete indhold, der afgør, om planen skal miljøvurderes.

Til toppen af siden

Vurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen
Indsatsplanen skal vurderes efter bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Indsatsplanen skal vurderes med henblik på, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig, hvorved området ikke kan opnå sin bevaringsmålsætning.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområdet, vandværkers indvindings-
oplande, OSD, NFI, SFI, IO og vandværksboringer


Links

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om miljøvurdering

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter