Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Tønder, Løgumkloster m.fl. - Forside Habitatvurdering

Habitatvurdering

Vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen.

Natura 2000-vurdering
Der ligger flere Natura 2000-områder omkring planområderne. Tønder Kommune vurderer, at indsatsplanerne ikke påvirker Natura 2000-områderne negativt, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag IV-vurdering
Kommunen har ikke nogen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor indsatsplanernes område. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø (vandhullerne/søerne/moserne i området), markfirben (åbne og solrige lokaliteter), flagermus (i hule træer og bygninger, birkemus (ferske enge og udyrkede marker, heder, moser og vældområder), odder (i og ved vandløb), ulv (spredt i hele området) og grøn mosaikguldsmed (marskens kanaler og vandhuller). Vi vurderer, at mulige konsekvenser af planerne (pesticidfri landbrugsdrift, potentiel reduktion af nitrat fra rodzonen til grundvand med videre) vil have en neutral til ikke-væsentlig effekt på bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

Der vil blive taget mere konkret stilling til eventuelle påvirkninger i forbindelse med tilladelser, dispensation og lignende, hvis indsatserne i indsatsplanens område kræver det.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde kortlægningsområde, IO og habitatområder


Links

Bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter