Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Lokalplaner

Lokalplaner

Vi vil, efter Vandplanernes retningslinjer 40 og 41, som udgangspunkt ikke tillade byudvikling og etablering af mindre og/eller potentielle grundvandstruende virksomheder i OSD, Indvindingsoplande og NFI.

Det skal gennem kommuneplanlægningen så vidt som muligt sikres, at den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til vandværker overholdes.

Statens udmelding er, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal friholdes for byudvikling, og i OSD og indvindingsoplande - herunder NFI - må der ikke placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Før vi planlægger for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg indenfor de omtalte områder, får vi kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. Hvis vi ønsker at placere potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD udfærdiger vi supplerende redegørelser for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen. 

Ved realisering af planer for byudvikling indenfor allerede fastsatte rammer, tages der vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort