Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indvinding af grundvand prioriteres

Indvinding af grundvand prioriteres

Vi prioriterer brugen af grundvand i forhold til drikkevandsinteresser, miljø & natur og andre formål.

Det fremgår af retningslinje 7.4.1 i Tønder Komuneplan, at der i områder, hvor det skønnes, at der ikke findes tilstrækkelige grundvandsressourcer til at dække alle behov, skal foretages en fordeling af grundvandsressourcerne, der prioriteres således:

  1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning (herunder drikkevand), som omfatter husholdninger, almindeligt landbrug (ikke markvanding), institutioner og lignende.
  2. prioritet: Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder.
  3. prioritet: Anvendelse af grundvand til andre formål, som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. Eksempler på sådanne anvendelser kan være indvinding til markvanding og andre erhvervsformål.

Vejledning
Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages til formål, der har højere prioritet.

Til vanding af landbrugsjord gives normalt tilladelse til indvinding af en mængde svarende til 1.000 m³ pr. ha pr. år. Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til vanding af Greens og Teesteder. Der tildeles maksimalt 2.000 m³ pr. ha pr. år.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Tønder Kommuneplan