Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Retningslinjer og indsatser Indsatser Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil følge udviklingen af nitratudvaskning i indsatsområdet (IO) og forekomsten af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Vi vil overvåge nitratudvaskningen på arealer i indsatsområdet (IO), og i særdeleshed indenfor Agerskov Vandværks indvindingsopland. Vi vil også følge udviklingen af udvalgte stoffer som vi har mistanke til.

Baggrund for indsatsen
Efter at Agerskov Vandværk har etableret nye boringer i starten af 1990´erne har der ikke været overskridelse af vandkvalitetskravene. Dette betyder dog ikke, at kravene ikke kan overholdes på længere sigt. Det skyldes, at nitratfronten ligger dybt i undergrunden ved boringerne, og det må forventes, at pesticider og andre miljøfremmede stoffer med tiden kan finde vej ned til de dybe grundvandsmagasiner. Hovedparten af arealerne bruges til landbrugsdrift, og det er derfor vigtigt af følge udviklingen af de stoffer landbruget bruger for på virksomheden.

Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen på arealerne i IO. Beregningerne er teoretiske og baseret på indberettede data. Vi vil ud fra beregningerne følge nitratudvaskningen fra arealerne i IO, og vil særskilt for Agerskov Vandværks indvindingsopland sammenholde udvaskningen fra arealerne med råvandskvaliteten fra vandværksboringerne. Herudover følger vi udviklingen af de stoffer, som der bliver analyseret for under vandværkets overvågning. Vandværket får foretaget en boringskontrol af den enkelte boring hvert fjerde år.

Ændringer af grundvandets indhold af de stoffer, der er nævnt ovenfor skal vurderes hvert femte år, når indsatsplanen skal revideres. Hvis der sker en stigning i indholdet eller ny påvisning af enkelte stoffer, skal vandværket i samråd med kommunen finde forklaringen og vurdere om ændringen skal føre til en revision af indsatsplanen. 

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt. Analyserne følges over tid 

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er under udarbejdelse


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Tjek din vandkvalitet

Vandkvalitetsbekendt-
gørelsen

GEUS hjemmeside