Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Hovedproblem i området

Hovedproblemet i området

Kortlægningen har vist, at hovedproblemet i området er nitrat og pesticider. Det er specielt de øvre grundvandsforekomster, der er nitratbelastet, og der er her også fundet spor af pesticider.

Planområdet er på nær den vestlige del af indvindingsoplandet til Agerskov Vandværk udpeget udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).  Hele indvindingsoplandet og den største del af OSD er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), og på bagrund af arealanvendelsen er hele dette område også udpeget som indsatsområde (IO). Det er planens formål, at der i IO skal der ydes en særlig indsats for at beskytte vandressourcerne. Det er specielt grundvandskvaliteten i de overfladenære grundvandsmagasiner, der er nitratbelastet, og der er enkelte steder fundet nitrat i en dybde på 90 meter under terræn. Ved Agerskov Vandværk ligger nitratfronten ved 80 meter under jordens overflade.

På grund af stigende nitratproblemer har mange borgere med egen drikkevandsboring med tiden opgivet deres eksisterende boring. De har enten etableret en ny, dybere boring eller er blevet tilsluttet det nærmeste vandværk. På mange ejendomme, der stadig har deres egen drikkevandsboring, ligger nitratniveauet over, eller lige omkring grænseværdien på 50 mg/l.

Der er i området også påvist pesticider i undersøgelsesboringer (også kaldet moniteringsboringer). I to af boringerne var indholdet af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider over grænseværdien. De påviste pesticider og nedbrydningsprodukter over grænseværdien er MCPA (Metaxon), MCCP (Mechlorprop) i DGU nr. 151.592 og BAM i DGU nr. 159.1520.

På nuværende tidspunkt har Agerskov vandværk ikke nitrat i drikkevandet. Nitratfronten ved vandværket findes dog i en dybde på mere end 80 meter under jordens overflade, og det kan derfor ikke udelukkes, at Agerskov Vandværk på et tidspunkt vil få nitratproblemer.

Der er ikke fundet spor af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet fra Agerskov Vandværk.

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind

Oplysninger om DGU nr. 151.592

Oplysninger om DGU nr. 151.1520