Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Geologi

Geologi

De geologiske forhold i området er dannet og formet gennem milllioner af år. Der er dannet store dale, der rummer enorme mængder grundvand, og istidernes fremrykkende og tilbagesmeltende gletsjere har formet en uforusigelig undergrund med sprækker og dale.

Landskabet
Området er et bakket morænelandskab fra næstsidste istid. Landskabet er dannet af fremrykkende gletsjere, der som en bulldozer har pløjet sig gennem jorden og efterladt et kuperet landskab.

Undergrunden
Over grundfjeldet er der fundet aflejringer, som er dannet i perioden fra 65 mio. år siden og frem til i dag.

De nederste og ældste lag er ca. 23 – 65 mio. år gamle, og består af kridt, kalk og ler. Da der er store forekomster af grundvand herover, har Tønder Kommune ingen interesse i grundvandsindvinding til drikkevandsformål fra disse lag.

I perioden fra 23 – 2,5 mio. år før nu er der dannet tykke sand- og lerlag. Sandlagene danner grundlag for mægtige grundvandsmagasiner, der ofte er godt beskyttet af de tykke lerlag. De mest velbeskyttede sandlag er en del af Bastrup Formationen, som i kortlægningsrapporten kaldes for Nedre Sand.

Grundvandet i Nedre Sand udgør, på grund af dens store udbredelse, den dybe beliggenhed og den gode vandkvalitet, den vigtigste grundvandsressource i området.

Agerskov Vandværk indvinder sit drikkevand fra Nedre Sand.

Over de dybe grundvandsmagasiner ligger der skiftende lag af sandede og lerede aflejringer fra istiderne i perioden 2,5 mio. år – nu.

Begravede dale
De yngre istidsaflejringer er gennemskåret af dale dannet af istidens gletsjere. Dalene er udfyldt med ler, sand og grus, og kan derfor ikke ses i landskabet. Disse dale kaldes "begravede dale". Dalene er overvejende udfyldt med sand, og skærer oftest gennem ældre sandlag. Herved skabes der en åben forbindelse mellem yngre og ældre, dybereliggende lag. Dalene kan derfor være en trussel for grundvandet i de ældre sandlag.

Agerskov Vandværk ligger på kanten af en begravet dal.

Kaos i jordlagene
Fremrykkende gletsjere har brudt, foldet og flyttet jordlagene. Herved er beskyttende lerlag ødelagt, og der er dannet ”åbne vinduer” mellem de øvre og de nedre grundvandsmagasiner, som derved ikke længere er beskyttet.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind