Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Agerskov Vandværk

Agerskov Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Agerskov vandværk.

Agerskov Vandværk er det eneste vandværk, der ligger indenfor Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet Bevtoft-Hovslund. Agerskov Vandværk ligger ca. 1,5 km øst for Agerskov By. Vandværket ligger højt, ca. i kote 75 m (DVR90) med fald mod omkringliggende arealer. Vandværket har tilladelse til at indvinde ca. 160.000 m3/år. Agerskov Vandværk har to indvindingsboringer:

Borings
DGU nr.

Dybde
m.u.t

Filter
m.u.t

Magasin

Lerdæklag
i meter

Vandtype

Status

150.813

210

180 – 189

 Bastrup Sand
(Miocænt kvartssand)

ca. 20

D

 Aktiv

197 – 209

150.872

213,4

178 – 186

Bastrup Sand
(Miocænt kvartssand))

ca. 20

D

 Aktiv

200 – 210

Agerskov Vandværks indvindingsboringer

Fra begge boringer indvindes der grundvand fra Bastrup Sand. Ved Agerskov Vandværk ligger Bastrup Sand ca. 178 meter under jordens overflade og magasinet er ca. 25 m tykt. Det oppumpede vand er vandtype D, der oftest repræsenterer gammelt grundvand fra dybe magasiner, der ikke er påvirket fra overfladen. Vandet er nitratfrit og sulfatindholdet er meget lavt.

Ved kildepladsen ligger nitratfronten omkring 80 meter under jordens overflade, og det er meget dybt. Dybden kan forklares med at kildepladsen er placeret i et højtliggende område af Toftlund Bakkeø. Her er grundvandsdannelsen til de dybere dele af kvartæret høj, og der foregår en vis grundvandsdannelse som bliver ført til Bastrup Sand. Fra nitratfronten og ned til filtrene, hvorfra vandværksvandet bliver hentet, er der mest sand. Sandet bliver brudt af fire til seks lerlag, som har en tykkelse fra et  til syv meter. Lerlagenes samlede tykkelse er mindre end 20 m.

Indvindingsoplandet til Agerskov Vandværk er ca. 315 ha. Størstedelen af arealet er landbrugsarealer. I den centrale del af indvindingsoplandet ligger den beskyttede mose Kirkemose, der har et areal på ca. 27 ha. Magasinet er i indvindingsoplandet dækket af et op til 50 m tykt lerlag, og grundvandet som Agerskov Vandværk indvinder, er vurderet til at være op mod 500 år gammelt. Omkring indvindingsboringerne forventes alderen at være noget mindre, da lerlagene er meget sandede.

Der ses ingen tegn på overfladenær påvirkning af Bastrup Sand magasin, og det indvundne vand fra Agerskov Vandværk er ikke påvirket af forurening. Hovedparten af grundvandsdannelsen sker mere end to kilometer væk fra kildepladsen, hvor dæklagene kan være mere lerede, og desuden er det formodet, at magasinet ligger dybt, og trods et ringe leret dæklag, er det vurderet, at de har en god reduktionskapacitet overfor nitrat.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på  kort


Billeder


Agerskov Vandværk


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens vandværksbeskrivelser

Kortlægningsrapportens bilagsbind

www.agerskov-vand.dk

DGU nr. 150.813

DGU nr. 150.872