Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Administrative områder

Administrative områder

Planområdet består af OSD og en lille del af indvindingsoplandet til Agerskov Vandværk, som ikke er OSD. Hovedparten af området er udpeget som et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) som også er udpeget som indsatsområde (IO).

Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
OSD er udpeget af Naturstyrelsen med hensigt på at bidrage til at sikre en tilstrækkelig og velbeskyttet vandressource, som skal dække det fremtidige behov for grundvand med drikkevandskvalitet.

Nitratfølsomt indvindingsområder (NFI)
Nitratfølsomme indvindingsområder er udpeget af Naturstyrelsen, hvor de kvartære grundvandsmagasiner er sårbare overfor nitrat. Efter at kortlægningsrapporten er afleveret, er udpegningen af NFI ændret, og NFI, som den er udpeget i kortlægningsrapporten, gælder ikke længere.

Indsatsområde (IO)
IO er udpeget af Naturstyrelsen, og er de områder, hvor de der skal gøres en ekstra indsats ud over den generelle grundvandsbeskyttelse for at opretholde en tilfresdstillende vandkvalitet som er egnet til produktion af drikkevand.  IO ligger inden for NFI, og er udpeget, hvis arealanvendelsen viser, at der er behov for at beskytte grudvandet i området. Efter at kortlægningsrapporten er afleveret til Tønder Kommune, er udpegningen af IO ændret. 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind