Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Resume

Resume

Tønder Kommune har fra Miljøministeriet modtaget en detaljeret kortlægningsrapport for grundvandets sårbarhed i et område, der dækker Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Tønder Kommune har ud fra kortlægningsrapporten udarbejdet en plan for grundvandsbeskyttelse i Tønder Kommune. Området befinder sig øst for Agerskov, og bliver i planen kaldt for "planområde". Planen omfatter Agerskov Vandværk som eneste vandværk.

Miljøministeriet har udpeget områder defineret som "Område med særlige drikkevandsinteresser" (OSD), "indvindingsoplande til vandværker" (IVO), "Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og "Indsatsområder med hensyn til nitrat" (ION). ION er senere af Miljøministeriet ændret til IO, og her skal der ikke alene udarbejdes indsatser overfor nitrat, men også andre miljøfremmede stoffer. Det er planens formål, at der indenfor de af Miljøministeriets udpegede IO skal gøres en indsats for at beskytte grundvandet.

Grundvandskortlægningen har vist, at betydelige dele af de øvre grundvandsmagasiner er nitratforurenede, og på steder er der fundet pesticider og pesticidrester.  Agerskov Vandværk indvinder fra et dybt grundvandsmagasin (Bastrup Sand), der ligger næsten 200 m under jordens overflade. Der er ikke spor af nitrat og pesticider/pesticidrester i vandværkets indvinding.

Det er vurderet, at forekomsterne af nitrat og pesticider lige nu ikke er en direkte trussel for drikkevandsinteressen i planområdet. Det er dog vigtigt at sikre, at nitratudvaskningen i IO fortsat er acceptabel, og at arealanvendelsen ikke overgår til en mere grundvandstruende karakter.

Størstedelen af planområdets areal er landbrug med få mindre landsbyer og lidt natur, som skove, mose og søer. Det er anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af gødning, sprøjtemidler, olie, kemikalier med mere, der udgør trusler over for grundvandet.

Tønder Kommune og Agerskov Vandværk har i fællesskab aftalt en række indsatser for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand. Tønder Kommunes indsatser dækker hele IO, Agerskov Vandværks indsatser dækker alene indvindingsoplandet til Agerskov Vandværk. Vandværket dækker selv udgifter de får ved at udføre deres indsatser. Herudover har Tønder Kommune udarbejdet særlige retningslinjer, der kun gælder for definerede områder i planområdet.

Retningslinjer og indsatser omhandler administration af tilladelser og godkendelser, information, tilsyn, overvågning, administration af boringer og brønde, beskyttelseszoner og sikring af anlæg.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport