Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Lovgivning

Lovgivning

Planen er udarbejdet i henhold til forskellige love og bekendtgørelser.

Flere love og bekendtgørelser danner grundlag for indsatsplanlægning og kan bruges til at gennemføre planen:

Vandforsyningslovens bestemmelser

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser

Miljøvurdering

Vurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen

Vandforsyningslovens bestemmelser
Kommunerne skal efter § 13 udarbejde en indsatsplan for de indsatsområder (IO), der er udpeget af Miljøministeren. Kommunen eller vandværket kan efter § 13 a udarbejde en indsatsplan udenfor de af staten udpegede områder.

Aftaler vedrørende dyrkningspraksis:
Jævnfør Vandforsyningslovens § 13 d kan Kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg indgå aftale med grundejer om dyrkningspraksis, eller andre restriktioner i arealanvendelsen eller aftaler om salg af ejendom.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for den statslige kortlægning. Miljøministeriet udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til vandværker. Indenfor disse områder udpeger Miljøministeriet områder, der er følsomme overfor en eller flere forureningstyper. Endelig udpeger Miljøministeriet også indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

Bekendtgørelsen om indsatsplaner
Bekendtgørelsen fastsætter krav til planens indhold.

Der kan ikke klages over en vedtaget indsatsplan og myndighedernes afgørelser må ikke stride mod indsatsplanens retningslinjer.

Kommunens vandforsyningsplanlægning må ikke stride mod indsatsplanen.

I medfør af Vandrammedirektivet, vil indsatsplanen indgå som en del af de handleplaner, der skal sikre overholdelsen af målsætningerne i vandplanerne. Indsatsplanen skal medvirke til at opfylde kravene i vandplanerne. Hvis det viser sig, at dette ikke er tilfældet, skal indsatsplanen revideres.

Af bekendtgørelse om indsatsplaner § 8 fremgår det, at kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg jævnfør Vandforsyningslovens § 13 a efter reglerne i §§ 3-7 kan tilvejebringe, ændre eller ophæve egne indsatsplaner.

Til toppen af siden

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser

Dyrkningsrestriktioner:
Kan der ikke efter Vandforsyningslovens §13d på kommunalbestyrelsens eller vandværkets vegne, indgås en frivillig aftale på rimelige vilkår, kan kommunen, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 26 a, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Kommunen kan for ejerens regning lade pålægget tinglyse på ejendommen.

Påbud og forbud:
Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 24 kan der pålægges restriktioner ved påbud og forbud for at undgå forurening af grundvandet, eksempelvis ved begrænsninger i forhold til pesticider, oplag af disse eller etablering af vaskepladser.

Fastlæggelse af beskyttelsesområde:
Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 22 kan der, når kommunalbestyrelsen efter § 20 i lov om vandforsyning m.v. har givet tilladelse til indvinding af grundvand, fastlægges et beskyttelsesområde, inden for hvilket afledning af spildevand til undergrunden eller andre af de af § 19 nævnte forhold, skal være forbudt efter udløbet af en fastsat frist.

Til toppen af siden

Miljøvurdering
I henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder gennemføre en miljøvurdering af lovfæstede planer og programmer. Miljøvurderingen skal udføres for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse, da disse antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet. Endvidere skal der foretages en miljøvurdering, hvis der kan ske væsentlige påvirkninger af et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde. Det skal jævnfør § 4 i loven vurderes, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af en aktuel indsatsplan. Offentliggørelse af afgørelse om miljøvurdering kan ske samtidig med offentlig høring af indsatsplanen. Klagefrist jævnfør lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 16.

Til toppen af siden

Vurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen
Indsatsplanen skal vurderes efter bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jævnfør § 9, stk. 4). Indsatsplanen skal vurderes med henblik på, om planen i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig, hvorved området ikke kan opnå sin bevaringsmålsætning.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Vandforsyningslov

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter