Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Habitatvurdering

Habitatvurdering

Vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen.

Natura 2000-vurdering:
Indsatsplanen berører ikke Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område ligger 5 km fra området. Vi vurderer, at indsatsplanen ikke påvirker Natura 2000-områder negativt, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag IV-artsvurdering:
Vi har ingen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor indsatsplanens område. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme spidssnudet frø og stor vandsalamander (vandhullerne/søerne/moserne i området), markfirben (åbne og solrige lokaliteter), flagermus (i hule træer og bygninger, birkemus (ferske enge og udyrkede marker, heder, moser og vældområder) og Odder (i og ved vandløb). Der er vores vurdering, at mulige konsekvenser af planen (pesticidfri landbrugsdrift, potentiel reduktion af nitrat fra rodzonen til grundvand m.v.) vil have en neutral til ikke-væsentlig effekt på bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

Der vil blive taget mere konkret stilling til eventuelle påvirkninger i forbindelse med tilladelser, dispensation og lignende, hvis indsatserne i indsatsplanens område kræver dette.

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter