Tønder Kommunes indsatser i hele IO

Vi vil i alle indsatsområderne (IO) udføre forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Det er vores opgave gennem indsatsplanen at sikre rent grundvand ved at udarbejde og gennemføre indsatser indenfor indsatsområderne  (IO). Derfor har vi udarbejdet forskellige indsatser, som vi skal udføre i IO i indvindingsoplandene til de tre almene vandværker i planområdet.

De indsatser, som vi vil udføre, fremgår på denne side i tabelform. Du kan læse mere om indsatserne ved at vælge emnerne til venstre på siden. Under beskrivelsen af indsatser i vandværkernes indvindindingsoplande er vores indsatser beskrevet særskilt for det enkelte vandværk.

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland, VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde

Indsats

Hvor

Tidshorisont

Anden myndighed
Vi vil bede andre myndigheder om at opprioritere deres grundvandsopgaver. Desuden vil vi orientere dem om eventuelle ulovlige forhold.

IO

Løbende

BNBO
Vi vurderer i fællesskab med de enkelte vandværker, om der skal ske grundvandsbeskyttende tiltag i det BNBO, som er udpeget af Miljøstyrelsen.

VVB

2018/2019

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om nødvendigheden af grundvandsvenlig adfærd.

IO

Løbende

Kommunens overvågning af grundvandet
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VVB

Én gang årligt
Løbende

Skovrejsning
Vi vil arbejde for skovrejsning.

IO

 2018 - 2022

Tilsyn med boringer og brønde
Vi afpasser tilsyn med boringer og brønde, så de modsvarer hensynet til sikring af grundvandet.

IO

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

IO

2018 - 2021

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum.

IO

Hvert år
1. gang 2019

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

Hvert 5. år
1. gang 2024

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018