Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Kommunens overvågning af grundvandet

Kommunens overvågning af grundvandet

Vi vil følge udviklingen af nitratudvaskning i indsatsområderne (IO) og forekomsten af udvalgte parametre i vandværkernes råvand.

Indsats
Vi vil følge udviklingen i den modelberegnede nitratudvaskning fra rodzonen i indsatsområdet (IO). Vi vil for det indvundne grundvand også følge udviklingen af indholdet af udvalgte stoffer som eksempelvis pesticider, nedbrydningsprodukter fra pesticider, sulfat og nitrat. Denne del af overvågningen vil ske på grundlag af vandanalyser fra vandværkernes indvindingsboringer og fra eventuelle overvågningsboringer.

Baggrund for indsatsen

Nitratudvaskning fra rodzonen
Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen fra rodzonen i IO. Der er tale om modelberegninger, der blandt andet inddrager landbrugernes egne indberettede data.

Vi vil i vandværkernes indvindingsoplande sammenholde den beregnede udvaskning fra rodzonen med råvandsanalyser fra vandværksboringerne samt analyser fra eventuelle overvågningsboringer.

Stoffer i grund- og råvand
Vi vil følge udviklingen af blandt andet pesticider, nedbrydningsprodukter fra pesticider, sulfat og nitrat i vandværkernes råvand, samt i eventuelle moniteringsboringer. 

Hvis der sker en kritisk ændring i koncentrationer eller påvisning af nye problematiske stoffer i grundvandet, vil vi iværksætte relevante afværgeindsatser. Hvis det sker for vandværkernes råvand, vil vi i samråd med vandværket aftale relevante tiltag. For nye stoffer, vil vi som udgangspunkt samle data ind for minimum fem år, inden vi indfører eventuelle forholdsregler.

Tidshorisont
Nitratudvaskning beregnes årligt – første gang i 2018. Vandanalyserne følges løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Øvrige indvindingsboringer

Indsatsområder (IO)


Links

Tjek din vandkvalitet

Drikkevandsbekendt-
gørelsen

GEUS hjemmeside om grundvand