Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne Boringer og brønde

Boringer og brønde

Vi vil sikre, at boringer og brønde ikke er en forureningstrussel for drikkevandet.

Afhængig af boringer og brøndes formål, vil vi som udgangspunkt ikke give tilladelse til boringer og brønde i udvalgte områder. Vi vil sikre at eksisterende boringer og brønde er indrettet efter loven, og vi vil sikre at boringer og brønde, der ikke bliver brugt, vil blive sløjfet. 

Udover retningslinjerne herunder, er der i kommuneplanen tillige fastsat retningslinjer for åbne jordvarme- og jordkøleanlæg. Disse retningslinjer er gældende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt i de almene vandværkers indvindingsoplande i hele kommunen.

Retningslinje: Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser, hvis de er i konflikt med almene vandværkers indvinding.

Retningslinje: Boringer og brønde til havevanding, bilvask og lignende tillades ikke i IO.

Retningslinje: Lukkede lodrette jordvarme- og jordkøleanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i de almene vandværkers indvindingsoplande.

Baggrund for retningslinjerne
Vi ønsker, at drikkevandsressourcen i IO skal være sikret mod grundvandforurening gennem eksisterende og fremtidige markvandingsboringer og boringer til havevanding, bilvask og lignende. Jævnfør kommuneplanens retningslinje (Retningslinje 7.4.1) er grundvandets vigtigste formål drikkevand, og derved må markboringer til vanding af afgrøder og havevanding, bilvask og lignende vige for drikkevandsinteressen.

Lodrette jordvarmeanlæg kan være en forureningstrussel for grundvandet. Blandt andet er problemet med skorstenseffekt ved boringer til jordvarmeanlæg særlig udtalt, da disse boringer ofte bliver udført som skylleboringer, og herved opnås kun et sporadisk kendskab til de gennemborede jordlag. Muligheden for at forsegle boringerne effektivt bliver derfor ringe. 

Anlægget i sig selv kan gå i stykker, og forurening med stoffer fra anlægget og andre stoffer, kan sive ned gennem boringen og forurene grundvandet. Når anlægget anvendes vil der ske temperaturændringer i jordsøjlen - ved store anlæg kan temperaturændringerne føre til ændringer i de bakteriologiske og kemiske forhold i grundvandet.

Til toppen af siden

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Øvrige indvindingsboringer

Indsatsområder (IO)


Links

Tønder Kommuneplan