25 meters beskyttelseszone

Øster Højst Vandværk sikrer, at 25 meters beskyttelseszonen bliver overholdt.

Indsats
Øster Højst Vandværk informerer ejere af arealerne uden for Øster Højst Vandværks matrikel og indenfor en afstand på 25 meter omkring hver af de tre indvindingsboringer om reglerne, der knytter sig til '25-meter beskyttelseszonen'. Samtidig motiverer vandværket de pågældende ejere til fortsat at overholde reglerne. Såfremt vandværkets indsats ikke giver succes, indberetter vandværket forholdet til rette myndighed.

Baggrund for indsatsen
I Miljøbeskyttelsesloven er det anført, at indvindingsboringer til almene vandværker sikres af beskyttelseszoner på 25 meter for at undgå forurening af boringernes nærområder. Beskyttelseszonen retter sig mod anvendelse af pesticider og gødskning i forbindelse med dyrkning og anvendelse af arealerne til erhvervsmæssige og offentlige formål. Private hus- og haveejere er ikke omfattet af zonens bestemmelser.

Landbrugsstyrelsen skal føre tilsyn med 25 m beskyttelseszonen for vandværksboringer og indskærpe ulovlige forhold eller påbyde de grundvandstruende forhold stoppet. Opfølgning på det indskærpede eller påbudte forhold skal ligeledes varetages af Landbrugsstyrelsen.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Naturstyrelsens vejledning om 25 m beskyttelseszonen