Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Kisbæk Vandværk overvåger grund- og råvand

Kisbæk Vandværk overvåger råvandets kvalitet. Overvågningen sker via analyser af vandprøver fra vandværkets aktive indvindingsboring. Vandværket vil øge analyseantallet til én hvert andet år. Samtidig vil vandværket sikre, at eventuelt tidligere samt kommende boringskontroller bliver forskriftmæssigt registreret i Jupiter.

Indsats
Kisbæk Vandværk overvåger grundvandets kvalitet ved flere boringskontroller af råvandet fra vandværkets indvindingsboring, DGU nr. 159.253. Vandværket vil øge hyppigheden af boringskontroller, sådan at der fremover gennemføres en boringskontrol hvert andet år.

Den øgede analysehyppighed vil give vandværket mulighed for mere detaljeret at følge tendenser i udviklingen i råvandskvaliteten, og dermed komme et eventuelt gennembrud af nitrat i forkøbet.

Vandværket vil desuden sikre at ikke registrerede analyseresultaterne bliver registreret i den nationale boringsdatabase, Jupiter. 

Baggrund for indsatsen
Kisbæk Vandværk indvinder grundvand fra én boring, DGU nr. 159.253. Boringen er etableret i 1960, den er 70,5 m dyb og sandsynligves filtersat relativt dybt. Naturstyrelsen har i forbindelse med kortlægningen vurderet, at filtret er placeret i et grundvandsmagasin i 64-69 meters dybde. Sandlaget, der udgør grundvandsmagasinet, er i hovedparten af indvindingsoplandet overlejret af relativt tykke lerlag. Der er ikke truffet nitrat, pesticider, nedbrydningsprodukter fra pesticider, eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet fra indvindingsboringen.

I det udpegede indsatsområde (IO) er lerlaget imidlertid tyndt, og grundvandsmagasinet under disse arealer er derfor såbart. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen er i det meste af indvindingsoplandet 15-75 mg/liter. Der findes ikke andre data fra vandværkets indvindingsopland, der belyser kvaliteten af det terrænære grundvand.

Kisbæk Vandværk ønsker derfor gennem en øget analysehyppighed nøjere at følge udviklingen af kvaliteten af det grundvand, vandværket indvinder.

Tidshorisont
Analysehyppigheden af råvandet øges til en hvert andet år – første gang 2018.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boring

Vandværkets indvindingsopland

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg