Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Tilsyn med vandværkets boringer

Tilsyn med vandværkets boring

Kisbæk Vandværk fører løbende tilsyn med vandværkets boring og sørger for at udbedre eventuelle defekter. Desuden vil vandværket søge at bestemme det faktiske dybdeinterval af filtret i boringen.

Indsats
Kisbæk Vandværk vil løbende føre tilsyn med vandværkets indvindingsboring, DGU nr. 159.253. Herved vil vandværket sikre, at boringen er tæt, således at grundvandet ikke forurenes som følge af 'kortslutning' af grundvandsmagasinerne i undergrunden eller som følge af nedsivning af overfladevand til grundvandet. Vandværket sørger for, at eventuelle defekter hurtigt udbedres. Da placeringen af filtret i indvindingsboringen ikke er kendt, vil vandværket desuden forsøge at bestemme filtrets placering.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring - herunder forerøret, som nede i undergrunden afgrænser borehullet mod de omgivende jordlag - ikke er tæt, er der risiko for, at vand kan strømme mellem ellers adskilte grundvandsmagasiner. Herved vil forurening i uheldigt fald kunne spredes fra forurenede til hidtil uforurenede magasiner.

Utætheder i en boring kan forekomme ved samlinger i forerøret, sådan at grundvand fra ét grundvandsmagasin kan strømme ind i forerøret et sted og ud af forerøret et andet sted. Herved er der risiko for, at en eventuel forurening spredes mellem grundvandsmagasiner, som boringen gennemtrænger.

Utætheden kan også forekomme uden for forerøret. Det kan ske, hvis de lerforseglinger, som ellers skal adskille forskellige grundvandsmagasiner, enten ikke er udført korrekt eller, hvis de i tidens løb helt eller delvist er blevet opløst. Herved vil grundvand langs ydersiden af forerøret kunne strømme mellem forskellige magasiner, hvorved en eventuel forurening også kan spredes. Man omtaler ofte situationen som en "kortslutning" af grundvandsmagasiner.

Dybdeplaceringen af filtret i indvindingsboringen er ikke oplyst i den nationale boringsdatabase, Jupiter, og er heller ikke kendt af Kisbæk Vandværk. Sikker viden om fra hvilken dybde i undergrunden, indvindingen af vandværkets råvand sker, er afgørende for, at beskyttelsen af grundvandet kan foregå målrettet. Kisbæk Vandværk vil derfor søge at få afklaret spørgsmålet.

Det er også vigtigt at boringens overbygning er holdbar, tæt og tør, så boringen sikres mod fysisk overlast (eksempelvis påkørsel eller indbrud) og mod, at overfladevand kan sive ned i boringen. Indretningen af boringens overbygning skal i øvrigt følge boringsbekendtgørelsens anvisninger.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018