BNBO

Vi vil i samråd med vandværket vurdere om der skal ske grundvandsbeskyttende tiltag inden for BNBO.

Indsats

Tønder Kommune vil i samråd med Kisbæk Vandværk vurdere, om der er potentielle forureningskilder, der udgør - eller kan udgøre - en trussel mod grundvandet, indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO, se nedenfor) omkring vandværkets indvindingsboring, DGU nr. 159.253. I givet fald vil kommunen på baggrund af vurderingen tage de nødvendige skridt for at sikre grundvandet mod forurening inden for BNBO. Om nødvendigt kan Tønder Kommune meddele påbud om rådighedsindskrænkninger eller forbud. Ligeledes vil vandværket kunne indgå aftaler med lodsejere om at friholde arealer for aktiviteter og anlæg, der kan forurene grundvandet.

Baggrund for indsatsen

Når der bliver indvundet grundvand fra en boring, sker der et undertryk i grundvandet omkring boringen. Dette kaldes populært for en "tragteffekt". Når der er undertryk, sker der en øget grundvandsdannelse, og herved kan forurenede stoffer hurtigere nå ned gennem grundvandet, og hen til boringens filter. Da en eventuel forurening hurtigt kan nå hen til en vandværksboring, kan vandværket have svært ved at reagere på forureningen i tide. Det er derfor særligt vigtigt at beskytte grundvandet nær boringerne.

For at beskytte vandværkernes grundvand nær vandværksboringerne, er der afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for alle landets vandværksboringer. BNBO skal ses som et muligt virkemiddel til at beskytte grundvandet indenfor vandværksboringens nærområde.Derfor er der i lovgivningen indført mulighed for - tæt på vandværkernes indvindingsboringer - at udlægge Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sikring af grundvandet. Det er Miljøbeskyttelseslovens § 24, der hjemler denne mulighed.

Staten afsluttede i 2016 beregningen af udstrækningen af BNBO arealer omkring vandværkernes indvindingsboringer i Tønder Kommune og afleverede i januar 2017 resultaterne til kommunen. Beregningen er sket ved, at afstanden fra en boring til grænsen af det tilknyttede BNBO afspejler den strækning grundvandet tilbagelægger i tidsrummet mellem to på hinanden følgende analyser for organiske mikroforureninger af vandprøver fra den pågældende boring. For Kisbæk Vandværks vedkommende skal disse analyser efter gældende regler ske hvert år. Grundvandets strømningshastighed varierer afhængigt af undergrundens beskaffenhed samt af trykforholdene i grundvandet.

Inden for BNBO kan kommunen eksempelvis skærpe afstandskrav til forureningskilder eller meddele afslag til jordvarmeanlæg, nedgravning af olietanke, eller andre forhold, som ved spild, uheld eller lignende, vurderes at kunne forurene grundvandet ved indvindingsboringer. Et påbud eller forbud rettes som udgangspunkt mod grundejeren. Det er også muligt at rette et påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af det pågældende areal.

Grundejere, lejere eller brugere, der modtager et påbud eller forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til grundejeren fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil i givet fald være tale om en fuldstændig erstatning. Der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud dog have ekspropriativ karakter.

Tidshorisont

2018 - 2019

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets indvindingsboring

Indvindingsboringens BNBO


Links

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens vejledning om fastlæggelse af BNBO