Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Kisbæk Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Kisbæk Vandværk har indvundet grundvand fra boringen, DGU nr. 159.253, siden boringen blev etableret i 1960. Boringen er 70.5 m dyb. Naturstyrelsen har i forbindelse med kortlægningen vurderet, at indvindingsfiltret i boringen er placeret i 64-69 meters dybde. Filterdybden er dog ikke oplyst i den nationale boringsdatabase, Jupiter.

Grundvandsmagasinet, som Kisbæk vandværk indvinder vand fra, er et sandlag, der er aflejret i glacialtiden. Laget er det dybest liggende – og ældste - sandlag fra istiderne og betegnes som ”KS4” i den opstillede hydrostratigrafiske model. Ved kildepladsen er magasinet i modellen 10 m tykt, men tykkelsen varierer dog kraftigt indenfor vandværkets indvindingsopland og når flere steder værdier på mere end 50 m. Sandlaget overlejres af to lerlag, hvis samlede tykkelse ligeledes varierer en del.

Kortlægningen viser, at KS4 i en mindre del af indvindingsoplandet har nogen eller stor nitratsårbarhed. Det skyldes, at der ikke eller kun i begrænset omfang findes beskyttende lerlag over magasinet. Den del af de nitratsårbare arealer, hvor der dannes noget eller meget grundvand, er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af blandt andet en vurdering af arealanvendelsen har staten udpeget hele NFI som indsatsområde (IO), hvor der er særlig behov for beskyttelse af grundvandet.

Staten har efter afslutningen af grundvandskortlægningen afgrænset de såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor vandværk og kommune i fællesskab vil kunne sikre boringer og kildeplads. BNBO for Kisbæk Vandværk strækker sig - med centrum i den aktive indvindingsboring, DGU nr. 159.253 - indenfor et næsten cirkulært areal med en radius på cirka 50 meter over de tilgrænsende agerjorde vest og øst for vandværksgrunden på Kisbækvej. Udenfor vandværksgrunden dækker BNBO godt en halv hektar.

Grundvandet, som Kisbæk Vandværk indvinder, er ifølge modelberegninger mere end 200 år gammelt og dannes dermed uden for vandværkets indvindingsopland.

Området i og omkring kildefeltet strækker sig - som den øvrige del af vandværkets indvindingsopland – over landbrugsarealer. Inden for indvindingsoplandet findes knap 20 landbrugsejendomme.

I Kisbæk Vandværks indvindingsopland er der ikke - på hverken V1- eller V2-kortlægningsniveau - registreret forurenede lokaliteter.

Der er ikke truffet hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og nedbrydningsprodukter heraf, i Kisbæk Vandværks aktive indvindingsboring, DGU nr. 159.253. I hovedparten af indvindingsoplandet er udvaskningen af nitrat fra rodzonen dog 15-75 mg/liter.

Grundvandsmagasinet, hvorfra indvindingen sker, er af staten karakteriseret som det 'primære' magasin. I hele arealet, der er udpeget som IO, skal der derfor gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet.

Kisbæk Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatserne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: VV = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland, VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Vandværket informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværket overvåger grund- og råvand
Vandværket overvåger grundvandets (råvandets) kvalitet

VVB

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Vandværket informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer

IVO

VV

Løbende 

Tilsyn med vandværkets indvindingsboring
Vandværket fører jævnligt tilsyn på indretning og tæthed

 VVB

VV Løbende

Skånsom indvinding
Vandværket vil arbejde for, at vandværkets indvinding af grundvand foregår på skånsom vis

 VV

 VV

 2018 / 2019

25 meter beskyttelseszone 
Vandværket sikrer, at regler om zonen bliver overholdt

 VVB VV  Løbende 

Anden myndighed 
Vi beder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver. Vi orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som myndighederne administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med vandværket, om der skal ske grundvandsbeskyttende tiltag inden for BNBO

VVB

TK

2018 / 2019

Information fra kommunen
Vi informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd

IVO

TK

Løbende

Vi overvåger grundvandet 
Vi vil følge udviklingen i indholdet af nitrat og sulfat samt af forekomsten af eventuelt andre problematiske stoffer i vandværkets råvand og i grundvandet.

IVO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Vi fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vi sikrer at kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

2018 / 2019

Opfølgning på planen
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum

IO

TK
VV

Hvert år
1. gang 2018

Vurdering af behovet for revidering af planen
Vi vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2023

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boring

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone


Links

DGU nr. 159.253