Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets grund- og råvand.

Indsats
Vi vil følge udviklingen af indholdet af pesticider og nedbrydningsprodukter, herunder 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), nitrat og sulfat samt eventuelt andre problematiske stoffer i grund- og råvandet ved vandværket.

Baggrund for indsatsen
Bedsted Lø Vandværk indvinder uforurenet råvand. Imidlertid viser analyser fra flere af statens overvågningsboringer, GRUMO-boringerne, i og tæt på vandværkets indvindingsopland, at det terrænnære grundvand har høje koncentrationer af nitrat og sulfat. Der er også truffet flere pesticider og nedbrydningsprodukter heraf. Flere af disse i koncentrationer væsentligt over grænseværdien for drikkevand.

Der er desuden fundet perfluorerede forbindelser (PFAS) i en boring, DGU nr. 159.979, der er placeret cirka 300 meter nord for vandværkets kildefelt umiddelbart uden for indvindingsoplandet.

Samtidig er der tæt på kildepladsen kortlagt én jordforureningslokalitet på V1-niveau samt en lokalitet på V2-niveau. Centralt i indvindingsoplandet er der kortlagt en forureningslokalitet på V2-niveau. Staten har endvidere udpeget knap 43 hektar indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder umiddelbart nord for vandværkets kildefelt.

Risikoen for at det forurenede overfladevand trænger ned til det dybereliggende grundvand, hvorfra vandværket indvinder sit råvand, er åbenbar. Vi vil derfor overvåge udviklingen af indholdet af nitrat, sulfat, 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), bentazon, PFAS samt andre problematiske stoffer i råvandsprøver fra vandværkets indvindingsboringer, og eventuelt andre boringer i og ved vandværkets indvindingsopland.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes, så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside om grundvand